Read more about the article شروع پروژه خشک کن چوب آقای علوی
شروع پروژه خشک کن چوب آقای علوی

شروع پروژه خشک کن چوب آقای علوی

آغاز پروژه خشک کن چوب آقای علوی واقع در شهر شیراز. اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین تجهیزات مورد استفاده در آن…

ادامه خواندنشروع پروژه خشک کن چوب آقای علوی
Read more about the article آغاز خشک کن چوب آقای عابدینی
آغاز خشک کن چوب آقای عابدینی در رستم آباد

آغاز خشک کن چوب آقای عابدینی

آغاز خشک کن چوب آقای عابدینی واقع در رستم آباد . اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین تجهیزات مورد استفاده…

ادامه خواندنآغاز خشک کن چوب آقای عابدینی