Read more about the article فاز اول احداث خشک کن های شرکت فیبر ایران
فاز اول احداث خشک کن های فیبر ایران

فاز اول احداث خشک کن های شرکت فیبر ایران

آغاز همکاری شرکت ونون وود و فیبر ایران با احداث دو دستگاه خشک کن بزرگ چوب برای این شرکت.    

ادامه خواندنفاز اول احداث خشک کن های شرکت فیبر ایران