مراحل پایانی پروژه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران
نصب سنسورهای خشک کن

مراحل پایانی پروژه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران

مراحل پایانی پروژه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران که سیستم های گرمایشی، کانال کشی ها و سنسورهای دما و رطوبت دستگاه نصب شده اند.

ادامه خواندن مراحل پایانی پروژه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران