Read more about the article پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای حسینی
پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای حسینی

پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای حسینی

این همکاری بین شرکت ونون وود و آقای حسینی از مهاباد صورت گرفته است. این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد. برای مشاهده سایر پروژه های خشک کن چوب از اینجا وارد…

ادامه خواندنپیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای حسینی
Read more about the article آغاز پروژه خشک کن چوب آقای حسینی
آغاز پروژه خشک کن چوب آقای حسینی

آغاز پروژه خشک کن چوب آقای حسینی

آغاز پروژه خشک کن چوب آقای حسینی واقع در شهر مهاباد. اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین تجهیزات مورد استفاده در…

ادامه خواندنآغاز پروژه خشک کن چوب آقای حسینی
Read more about the article پیشرفت پروژه دو دستگاه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران
پیشرفت پروژه دو دستگاه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران

پیشرفت پروژه دو دستگاه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران

این همکاری بین شرکت ونون وود و شرکت فیبر ایران از حسن رود صورت گرفته است. این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد. برای مشاهده سایر پروژه های خشک…

ادامه خواندنپیشرفت پروژه دو دستگاه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران
Read more about the article آغاز پروژه دو دستگاه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران
آغاز پروژه دو دستگاه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران

آغاز پروژه دو دستگاه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران

آغاز پروژه دو دستگاه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران واقع در شهر حسن رود. اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین…

ادامه خواندنآغاز پروژه دو دستگاه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران
Read more about the article پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای اسحاقی
پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای اسحاق

پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای اسحاقی

این همکاری بین شرکت ونون وود و آقای اسحاقی از تهران صورت گرفته است. این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد. برای مشاهده سایر پروژه های خشک کن چوب از اینجا وارد…

ادامه خواندنپیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای اسحاقی
Read more about the article آغاز پروژه خشک کن چوب آقای اسحاقی
خشک کن چوب آقای اسحاق

آغاز پروژه خشک کن چوب آقای اسحاقی

آغاز پروژه دو  دستگاه خشک کن چوب آقای اسحاقی واقع در شهر تهران. اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین تجهیزات مورد…

ادامه خواندنآغاز پروژه خشک کن چوب آقای اسحاقی