Read more about the article پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای علوی
پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای علوی

پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای علوی

این همکاری بین شرکت ونون وود و آقای علوی از شهر شیراز صورت گرفته است. این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد. برای مشاهده سایر پروژه…

ادامه خواندنپیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای علوی
Read more about the article شروع پروژه خشک کن چوب آقای علوی
شروع پروژه خشک کن چوب آقای علوی

شروع پروژه خشک کن چوب آقای علوی

آغاز پروژه خشک کن چوب آقای علوی واقع در شهر شیراز. اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین تجهیزات مورد استفاده در آن…

ادامه خواندنشروع پروژه خشک کن چوب آقای علوی
Read more about the article اتمام پروژه خشک کن چوب آقای پاکار
اتمام پروژه خشک کن چوب آقای پاکار

اتمام پروژه خشک کن چوب آقای پاکار

پروژه ی خشک کن آقای پاکار واقع درشهر سرخ رود استان مازندران به اتمام رسید. از ویژگی های منحصر به فرد این خشک کن میتوان از قابلیت، مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و…

ادامه خواندناتمام پروژه خشک کن چوب آقای پاکار
Read more about the article پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای پاکار
پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای پاکار

پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای پاکار

این همکاری بین شرکت ونون وود و آقای پاکار از شهر سرخ رود استان مازندران صورت گرفته است.این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد.برای مشاهده سایر…

ادامه خواندنپیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای پاکار
Read more about the article اتمام پروژه خشک کن چوب آقای حنیفه لو
اتمام پروژه خشک کن چوب آقای حنیفه لو

اتمام پروژه خشک کن چوب آقای حنیفه لو

پروژه ی خشک کن آقای حنیفه لو واقع درشهر خرمدره استان زنجان به اتمام رسید. از ویژگی های منحصر به فرد این خشک کن میتوان از قابلیت، مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و…

ادامه خواندناتمام پروژه خشک کن چوب آقای حنیفه لو
Read more about the article پیشرفت پروژه خشک کن چوب  آقای حنیفه لو
پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای حنیفه لو

پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای حنیفه لو

این همکاری بین شرکت ونون وود و آقای حنیفه لو از شهرخرمدره استان زنجان صورت گرفته است. این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد. برای مشاهده سایر…

ادامه خواندنپیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای حنیفه لو