زيباتر کردن دکوراسيون منزل با استفاده از رنگها

زيباتر کردن دکوراسيون منزل با استفاده از رنگها

رنگ یکی از جالب ترین جنبه ھای دکوراسيون است. طراحان دکوراسيون امروزی تقریباً ھمه قوانين سابق در ارتباط با استفاده از رنگ ھای گوناگون و ترکيب آنھا با یکدیگر را در ھم شکسته اند و امروز ھر رنگی را می توان در دکوراسيون منزل به کار برد. دیگر مرزھا و محدویت ھای گذشته در کاربرد رنگ ھا در دکوراسيون رعایت نمی شوند و شاید به ھمين دليل انتخاب مجموعه رنگی دلخواه برای دکوراسيون یک خانه مشکل تر شده باشد. اما ھنوز راه ھایی برای تشخيص مجموعه رنگی مناسب برای ھر خانواده وجود دارد. در ادامه راهکارهایی برای زيباتر کردن دکوراسيون منزل با استفاده از رنگها را بررسی خواهیم کرد. (بیشتر…)

ادامه خواندنزيباتر کردن دکوراسيون منزل با استفاده از رنگها