فاز اول احداث خشک کن های شرکت فیبر ایران
فاز اول احداث خشک کن های فیبر ایران

فاز اول احداث خشک کن های شرکت فیبر ایران

آغاز همکاری شرکت ونون وود و فیبر ایران با احداث دو دستگاه خشک کن بزرگ چوب برای این شرکت.    

ادامه خواندن فاز اول احداث خشک کن های شرکت فیبر ایران