موارد کاربردی در دکوراسیون منزل که باید بدانید

موارد کاربردی در دکوراسیون منزل

موارد کاربردی در دکوراسیون منزل

 • خانه خود را دلنشين تر كنيد
کتابخانه
موارد کاربردی در دکوراسیون منزل

قفسه ھای كتاب فقط برای كتاب ھا نيستند! بلكه می توانيم آنھا را با ھر شیء دیگری كه دوست داریم، به خصوص ظروف سفالی و چوبی تزئين كنيم.

از پارچه ھای رنگی ندوخته و بلند یا روسری به جای پرده استفاده نمایيد و آنھا را روی ميله بيندازید.

یك جام ورزشی، می تواند كار یك گلدان را برای شما انجام دهد.

یك چهار پایه چوبی قدیمی را می توانيم كنار مبل نشيمن برای گذاشتن كتاب ھایی كه می خوانيم، قرار دهیم. ھر خانه ای را می توان با تزئين صحيحِ مبلمان ، گرم و زیبا كرد جایی كه بتوان با غرور آن را خانه ناميد.

عكس ھای خانوادگی خود را در آلبوم ھا انباشته نكنيد. از یك قاب عكس بزرگ خالی یا یك آینه استفاده كنيد و تعدادی از آنھا را با سنجاق به قاب وصل نمایيد.

نشیمن
موارد کاربردی در دکوراسیون منزل

اسباب و وسایل اتاق نشيمن خود را در فاصله های نزدیك به هم قرار دهید تا صميمی تر جلوه كند.

گاهی می توان از پارچه هایی كه در منزل است به جای روكش مبل راحتی استفاده كرد تا تغييری در نمای آن داده شود. كافی است آن را روی مبل پهن كنيد و گوشه های آن را به درزھا فرو برید.

می توانيد تعدادی شمع در اشكال مختلف را جمع آوری كنيد و كنار پنجره قرار دھيد.

می توانيد روی یك تاقچه را پر از مجسمه ھای كوچك زیبا یا بشقاب ھای قدیمی كنيد.

نورپردازی
موارد کاربردی در دکوراسیون منزل

دقت كنيد پرده ھا در صورت لزوم به گونه ای انتخاب شوند كه قابليت ورود نور به اتاق را دارا باشند.

می توان پایهِ چراغ روميزی را ھر از گاھی با تغيير رنگ، نو و جدید ساخت.

از روبان، پارچه یا تور می توانيد برای تغيير مدل كلاھك چراغ روميزی استفاده كنيد.

از كلاھك ھایی استفاده نمایيد كه در پایين عرض زیادتری دارند، تا نور به طرف پایين بيشتر تابانده شود و فضایی گرم و لطيف ایجاد گردد.

می توانيد با چسباندن كاغذھای طرح و نقش دار روی كلاھك، فضایی متفاوت خلق كنيد.

اگر جایی برای ميز كنار تخت ندارید، چراغ مطالعه را می توانيد به گونه ای انتخاب كنيد كه روی دیوار قرار گرفته و محكم شود.

 • پرده ها
پرده
موارد کاربردی در دکوراسیون منزل

ميله پرده های کهنه و قدیمی را می توان با اسپری طلایی و نقره ای دوباره رنگزد.

می توان از روبان ھای ساده ھمراه پارچه ھا و تورھای رنگی جهت جمع آوری پرده استفاده نمود.

می توان از یك شاخه درشت خيلی ساده، به عنوان ميله پرده استفاده كرد.

 استفاده از چندین تخته پرده می تواند، شكل اتاق را دگرگون سازد، وان ھا یا آویزھای سادهِ پارچه ای به این امر كمك می كند.

پارچه ھای ساده را می توان با نوارھایی از پارچه ھای رنگی به پرده ھایی زیبا تبدیل كرد.

 • کوسن
کوسن
موارد کاربردی در دکوراسیون منزل

به عنوان یك تغيير كوچك، می توانيد با دامن ھایی كه دیگر استفاده ندارد، بالشتك ھا و كوسن ھا را روكش كنيد.

چند عدد كوسن را پایين مبل روی فرش قرار دھيد تا ھنگام خستگی به آن لم دھيد.

بالشتك اتاق خود را می توانيد، با تكه دوزی یا برودری كه به شكل اسم فرزندتان باشد، زیبا سازید

 • روميزی
رومیزی
موارد کاربردی در دکوراسیون منزل

 یك تكه دوزی زیبا می تواند روكشی خوب برای ميز كنار مبل باشد. به علاوه آنچه را كه در زیر آن می گذارید، مخفی می كند.

 تكه پارچه ھای كوچك را می توان به عنوان وسط ميزی استفاده كرد.

ميز وسط اتاق را با یكی از روسری ھای بزرگ و پر از رنگ خود آرایش دھيد.

در چيدن ميوه ھا خلاقيت به خرج دھيد.

جایی برای ميز تحریر ندارید؟ یك قطعه چوب مثلث شكل را به كنج دیوار متصل كنيد، یك صندلی جلوی آن بگذارید. حا یك ميز تحریر دارید.

گوشه ای از اتاق را از كف تا سقف، قفسه بزنيد. حا فضای زیادی برای كتاب ھا و تزئين دارید.

از خرید مبلمان بزرگ، سنگين و تيره رنگ خودداری كنيد. مبلمان چوبی روشن و سبك مطمئناً بھتر و زیباتر است.

یك تابلوی بزرگ در اتاق نشيمن بسيار زیباتر از چندین تابلوی كوچك است.

از بافت پارچه ھای مختلف برای ایجاد فضای روشن و سبك و راحت بھتر می توان استفاده كرد تا از رنگ آنھا.

از كمدھایی استفاده كنيد كه تعداد كشوی زیاد دارند. فضای كشوھا را ھم می توانيد تقسيم كنيد.

گاھی یك مبل راحتی با طرح متفاوت در گوشه ای از اتاق می تواند نقطه دنجی برای شما باشد.

ھنگام خرید تختخواب سعی كنيد، آن را به گونه ای انتخاب كنيد كه در زیر، كشو و فضای اضافی داشته باشد.

 • انباری
شیشه های دور ریختنی
موارد کاربردی در دکوراسیون منزل

 جعبه ھای سيگار، بيسكویت و… جای مناسبی برای جمع آوری چيزھای كوچك و عجيب و غریب است

شيشه ھای مربا و سس را دور نيندازید، برچسب روی آنھا را بردارید و آنھا را تميز نمایيد. ميخ ھا و پيچ ھا را درون آن بگذارید

جا كم دارید؟ تاقچهِ كوچك كنار پنجره می تواند جای مناسبی برای وسایل باشد

سبدھا و وسایلی را كه امكان دارد، از سقف آویزان كنيد

آشپزخانه
موارد کاربردی در دکوراسیون منزل

وسایل زیبای آشپزخانه را پنهان نكنيد، ظروف و ليوان ھایی را كه دوست دارید در سينی چوبی یا فلزی، گوشه ای از آشپزخانه قرار دھيد

از قفسه ھای چوبی یا فلزی روی دیوار استفاده كنيد.

روی ميز آشپزخانه را با دستمال سفره ھای زیبا تزئين كنيد

احتياجات روزمرهِ آشپزخانه را تا حد امكان درون یك سبد حصيری قرار دھيد. ھم در دسترس است و ھم می تواند زیبا باشد. شيشهِ اسانس ليمو، پرتقال یا كاج را درون حمام قرار دھيد

پنجرهِ حمام را با یك پرده توری كه نوارھای تك رنگی داشته باشد تزئين نمایيد. دو پرده برای حمام در نظر بگيرید: پردهِ زیر پلاستيك و پردهِ رو به رنگ روشن یا سفيد باشد.

 • گوناگون
میوه های خشک شده
موارد کاربردی در دکوراسیون منزل

می توانيد یك سينی نقره ای را روی ميز كنار تخت به عنوان روميزی قرار دھيد

الزاماً نباید وسایل تزئينی را از بيرون خرید، یك مجسمهِ كاغذی یا قاب عكسی كه از حلب خالی روغن درست شده است، نمونه ھای جالبی ھستند.

 اتاق بچه ھا را با یك ستاره دنباله دار كاغذی تزئين كنيد

 تختخواب ھا را با روتختی ھای رنگی، بافته شده و طرح دار زیبا كنيد

یك چراغ قدیمی، ساعت یا مجسمه كه از مادربزرگ به یادگار مانده چھرهِ آشنایی به خانه خواھد داد.

 در یك كاسهِ شيشه ای ميوه ھای كاج، دانه ھای گياھان، گل ھای خشك و رنگی را مخلوط كنيد و در گوشه ای از اتاق یا روی ميز قرار دھيد

گلدان ھای سفالی خود را با نقوش مختلف رنگ آميزی و تزئين نمایيد.

فضاھای كناری دستشویی و توالت، محل مناسبی برای نگھداری گياھان سبز است

مخلوط صابون ھای رنگی و گل ھا در شيشه ھای خالی سس و مربا، رنگ ھای زیبایی می سازد.

یك فرش یا نمد رنگی جلوی در یا زیر ميز آشپزخانه بيندازید.

یك روبان و پاپيون زیبا زیر قاب عكس، شكل جالبی ایجاد می كند

Other articles

دیدگاهتان را بنویسید

Follow Us In Social Networks

Follow Us on Instagram

See the latest machineries on our youtube channel

Be with us in Linkedin

Join Us on telegram for the latest news

contact us

Venonwood Machineries

 • Wood Dryer

 • Pallet Dryer

 • Economic Wood Dryer

 • High Temperature Dryer

 • Termowood

Contact Us