نکات لازم در انتخاب مبلمان مناسب برای دکوراسیون

نکات لازم در انتخاب مبلمان مناسب

نکات لازم در انتخاب مبلمان مناسب برای دکوراسیون منزل

 مبلمان و وسایل نشيمن، قالب ھای اوليه اتاق ھستند و باید رنگ ھا و سایه ھای طبيعی د اشته باشند و پارچه ھای رنگارنگ و د ارای نقش و نگار، در مراحل بعد ی به آن ھا (به صورت کوسن و غيره) اضافه شود . قبل از انتخاب مبلمان و خرید آن، حتما مکان خود را اند ازه گيری کرده و سپس اقدام به خرید مبلمان کنيد . برای انتخاب مبلمان درست، باید به اصول طراحی داخلی، وفاد ار بود. در ادامه این مقاله از ونون وود، ما قصد داریم نکات لازم در انتخاب مبلمان مناسب برای دکوراسیون منزل را در اختیار شما قرار دهیم. با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

نکات انتخاب مبلمان

 

نکات لازم در انتخاب مبلمان مناسب

 • رنگ مبلمان

برای انتخاب مبلمان با رنگ دلخواه خود ، حتما رنگی را انتخاب کنيد که مطابق با رنگ دیوار و کف اتاق باشد، وگرنه در یک مغازه مبلمان فروشی، در ميان صدھا رنگ و مدل پارچه، گيج و سردرگم خواھيد شد . مثلا در یک مغازه مبل فروشی، با کاناپه ھایی روبه رو می شوید که گل ھای طلایی با روکش قرمز دارد . فریفته زیبایی آن می شوید ، آن را می خرید و به خانه می برید. اما می بينيد با اتاق و رنگ آن، ھماھنگ نيست. پس بھتر است به جای اینکه آن مبل را تھيه کنيد و با آن، یک یا چند کوسن بدوزید و روی مبلمان خود قرار دھيد ، به طور مثال روی مبل سبز روشن خود ، کوسن ھای قرمز گلد ار طلایی قرار دھيد تا توجه و دید افراد به سمت کوسن ھای قرمز جلب شود. حا اگر بعد از دو سال یا بيشتر، تصميم بگيرید کاناپه را به جای دیگر انتقال دھيد ، می توانيد فقط کوسن ھا را عوض کنيد و با پارچه تزئينی دیگر متناسب با فضا، برای آن، کوسن بدوزید . گاهی نيز می توانيد یک طرح مبل را انتخاب کنيد ، ولی از سه رنگ مبل که رویه آنھا متفاوت است، استفاده کنيد . این سه رنگ، بھتر است با ھم ھماھنگی د اشته و از یک طيف رنگی باشند ؛ مثلا کرم و قرمز، زرد و نارنجی و سبز، بنفش کم رنگ، صورتی کم رنگ، سفيد . ھميشه ما عادت کرده ایم که مبلمان را از یک رنگ انتخاب کنيم ولی در دنيای امروز یکی از روش ھای چيدمان و انتخاب مبلمان، انتخاب دو یا چند رنگ مبل در کنار ھم است و گاھی حتی مبلی به رنگ قرمز، مبل کناری سفيد و با گل ھای قرمز و مبل بعدی، راه راه قرمز و سفيد است و ھماھنگی رنگ در آن ھا رعایت شده است.

رنگ مبلمان در دکوراسیون

 • انتخاب رنگ مکمل دیوار برای مبلمان

 اگر دیوارھای اتاق شما آبی است و می خواھيد از سردی فضا بکاھيد ، در عين حال شادی و گرما را به خانه خود به ارمغان بياورید، حتما از مبلمان نارنجی یا مبلی سرمه ای با کوسن ھای نارنجی، قرمز و زرد استفاده کنيد. رنگ ھای مکمل، چشم را به حرکت وامی دارند که این در اثر انرژی ساکن حاصل از تضاد ميان آن ھاست. سعی کنيد از دسته رنگ ھای کرم و قھوه ای، کمی فاصله بگيرید. د نيایی است که خستگی ھا را از بين می برد . ترس از انتخاب رنگ را کنار بگذارید و رنگی را انتخاب کنيد که آن را دوست د ارید و با آن آرام می شوید و در نظر داشته باشيد، با انتخاب آن رنگ شادی، عشق و شور را به خود و مهمانانتان القا می کنيد.

رنگ مکمل مبلمان با دکوراسیون

 • اندازه مبلمان

 یک مبل باید ارتفاع یک نيمکت را داشته باشد. به عنوان یک قانون کلی، ھر قدر ارتفاع مبل کوتاه باشد ، ساده و معمولی به نظر می رسد و ھر قدر ارتفاع آن بيشتر باشد ، رسمی تر است. اند ازه مبلمان انتخابی، باید حتما متناسب با اندازه طول و عرض اتاق یا سالن پذیرایی شما باشد . از مبلمانی استفاده کنيد که اتاق شما را کوچک نشان ندھد، به عکس، فضا را بزرگ تر جلوه دھد.

اندازه مبلمان

 • جنس مبل روکش

 مبل باید از نوع با دوام، ساده و یا طرح ھایی از رنگ پارچه باشد. برای داخل تشک ھای مبلمان نيز بھتر است به جای پر، از پلی فوم استفاده شود ، که به راحتی به حالت اوليه خود باز می گردد و دوام بيشتری دارد . اگر به مبلمان چرمی علاقه دارید، بھتر است چرم آن طبيعی باشد ، زیرا چرم ھای مصنوعی به بدن می چسبند. از طرفی، در فصل گرما نيز بسيار گرم و در فصل سرما، سرد تر از محيط می شوند.

مبلمان چرم

 مبلمان می تواند از لحاظ حالت، کلاسيک یا مدرن و یا روستایی (حصيری) باشد. مبلمان مدرن، به علت د اشتن خطوط صاف، تاثيری از نظم را به بيننده القا می کند. در حالی که مبلمان کلاسيک که طرح ھای اصلی دارد، نوعی شکوه و اقتدار را در فضا حاکم می کند. امروزه، با توجه به رعایت حال مهمانان، معمولا از مبل ھای راحتی، به جای مبل ھای استيل استفاده می کنند. مبلمان استيل، ھم گران است و ھم نشستن برروی آن ھا، سخت است. ھمچنين، گاھی ارتفاع آن ھا از ارتفاع یک نيمکت بيشتر و به اندازه ارتفاع صند لی است. ھمين امر، نشستن برروی آن ھا را کمی مشکل می کند و باعث خستگی پاھا و بدن می شود. انتخاب مناسب ترین و بھترین مبلمان برای یک فضا، سبب می شود که آن مکان، فضای واقعی خود را حفظ کند و به لحاظ کاربردی و ظاھری، از شرایط مطلوبی برخوردار باشد . تنوع بسيار در مدل ھای مبلمان، طراحان داخلی و افراد مصرف کننده را برای انتخاب مناسب ترین مدل برای محيط مورد نظرشان یاری می دھد. در زیر مزایای مبلمان ال و مبل های تختخواب شو آمده است:

مبلمان سبک مدرن

مزایای مبل ھای ال
 • تعد اد افراد بيشتری می توانند بر روی آن بنشينند.
 • از این مبل ھا می توان برای مجزا کردن فضای نشيمن، از محيط مجاور آن نيز استفاده کرد.
 • می توان آن ھا را از ھم جدا و به صورت مجزا استفاده کرد.

مبلمان ال

مزایای مبل ھای تختخواب شو
 • روی این گونه مبل ھا نيز تعداد افراد بيشتری (به خصوص روی مبل ھای سه نفره و دو نفره آن ھا) می توانند بنشينند.
 • قابليت استفاده از طبقه زیری آن ھا برای قرارد اد ن ملحفه ھا، بالش ھا و یا حتی کتب و مجلات وجود دارد.
 • به آسانی به تخت تبدیل می شوند و برای پذیرایی از مهمان ھا مناسب اند.

مبلمان تختخواب شو

انتخـاب ميز جـلو مبل و کـمد ، بوفه و گنجه

 وقتی در حال انتخاب و چيد ن مبل ھا ھستيم، باید وسایلی را که در اطراف مبل ھا قرار می گيرند، در نظر بگيریم. ميزھای جلوی مبل، کمد ، بوفه و گنجه وسایلی ھستند که در اتاق نشيمن و… مورد استفاده قرار می گيرند. در اینجا شيوه انتخاب و چيدمان ميزھای جلوی مبل، کمد ، بوفه و گنجه آمده است که خواندنش خالی از لطف نيست و می تواند در انتخاب آنھا و دکوراسيون منزل تان به شما کمک کند.

ميزھای جلوی مبل

ميزھای جلوی مبل

 سطوح ميزھای جلوی مبل به گونه ای است که کارآیی زیادی برای یک اتاق پذیرایی فراھم می کند ؛ درحالی که متاسفانه، عده زیادی از مردم به اھميت این گونه سطوح در منزل توجه نمی کنند . فرض می کنيم روی یک مبل زیبا نشسته ایم و ميزبان، یک نوشيدنی به ما تعارف می کند . ھمه چيز به خوبی پيش می رود، ولی مشکل، زمانی به وجود می آید که سعی می کنيم نوشيدنی را روی ميز یا نزدیک ترین سطح قرار دھيم، اما نزدیک ترین سطح ميز، ١٢٠ سانتيمتر از ما فاصله دارد . طول کاناپه ای که روی آن نشسته ایم، ٢۴٠ سانتيمتر و طول ميز ٩٠ سانتيمتر است و این یعنی عدم ھماھنگی بين کاناپه و ميز. روی این یک گلد ان گل خشک، د و عدد شمعدان و مقد اری کتاب و وسایل پذیرایی دیگر قرار د ارد. بنابراین، اگر دست ما ھم به ميز برسد ، نمی دانيم نوشيدنی را کجا قرار د ھيم. بدون وجود ميز و سطوحی که بتوان وسایل ضروری را روی آن ھا قرار داد ، اتاق از نظر سرویس و پذیرایی، ناقص به نظر می رسد. از این رو، ھميشه مقابل کاناپه، یک ميز بزرگ قرار دھيد . فاصله کاناپه و وسایل نشيمن تا ميز، باید به اندازه طول «دست» شما باشد؛ به طوری که دست به راحتی قادر به قرار دادن و برداشتن اشيا از روی ميز باشد. استفاده از ميزھایی دو طبقه و یا پایه ھای چرخ دار و نيز دارای کشویی برای قرار دادن ظروف پذیرایی با توجه به کارآیی بيشتر، بسيار مناسب اند و امروزه بيشتر مورد استفاده قرار می گيرند.

Other articles

دیدگاهتان را بنویسید

Follow Us In Social Networks

Follow Us on Instagram

See the latest machineries on our youtube channel

Be with us in Linkedin

Join Us on telegram for the latest news

contact us

Venonwood Machineries

 • Wood Dryer

 • Pallet Dryer

 • Economic Wood Dryer

 • High Temperature Dryer

 • Termowood

Contact Us