Read more about the article با برگ و بخش‌های مختلف آن آشنا شویم
برگ و بخش های مختلف آن

با برگ و بخش‌های مختلف آن آشنا شویم

    بخش‌های مختلف یک برگ دمبرگ قسمتی که برگ را به ساقه وصل می‌کند. بعضی از برگ‌ها مستقیماً و بدون اتصال به دمبرگ به ساقه وصل می‌شوند. برگ‌هایی که…

ادامه خواندنبا برگ و بخش‌های مختلف آن آشنا شویم