تعاریف و اطلاعات عمومی پایه و الزامات اجرا ترمووود – قسمت سوم

الزامات اجرا ترمووود

الزامات اجرا ترمووود – قسمت سوم

در قسمت سوم از مقاله تعاریف و اطلاعات عمومی پایه و الزامات اجرا ترمووود قصد داریم به بررسی مفاهیم زیر بپردازیم. با ونون وود همراه باشید.

 • پوشش کف با ترمووود
 • طریقه نصب کف پوش هاي چوبی با تایل
 • زیرسازي کف پوش تایل
 • زیرسازي
 • نصب چوب هاي پوشش کف
 • نحوه نصب چوب هاي پوشش نهایی در کف
پوشش کف با ترمووود
الزامات اجرا ترمووود – پوشش کف با ترمووود

پوشش کف با ترمووود

 • پوشش کف با چوب(دکینگ):

چوبی که می باید جهت پوشش کف مورد استفاده قرار گیرد بهتر است از نوع چوب درختان سخت چوب از قبیل چوب ون یا زبان گنجشک و یا EPI انتخاب گردد. چوب کاج بدلیل نرم بودن، خش برداشته و دوام لازمه را ندارد.

 • تنوع پوشش کف:

پوشش کف می تواند بصورت مفروش با تایل هاي آماده در ابعاد استاندارد چسبیده بر روي شبکه هاي پلاستیکی یا دیگر شبکه هاي مواد مصنوعی صورت پذیرفته و یا بصورت پوشش با تخته هاي چوبی بر روي زیر سازي اجرا شده در محل و بصورت ثابت یا متحرك باشد.

 • پوشش با تایل:

انواع و اقسام مختلفی از این نوع پوشش که اکثراً از چوب زبان گنجشک در ابعاد مختلف برش خورده و پرداخت نهایی شده است و در تنوع رنگ هاي مختلف موجود بوده و بسته به نیاز مشتري در ابعاد استاندارد بر روي شبکه هاي زیرسازي خاص ارائه شده و براحتی بر روي سطح صاف و موزائیک شده قرار داده می شود.

تایل ترمووود
الزامات اجرا ترمووود – تایل ترمووود

طریقه نصب کفپوشهاي چوبی با تایل

از آنجا که این پوشش ها بر روي یک شبکه زیر سازي و بصورت آماده در ابعاد استاندارد موجود می باشند، لذا تنها یک زیر سازي اولیه توسط کارفرما مورد نیاز می باشد.

زیر سازي کفپوش هاي تایل

زیرسازي اولیه مورد لزوم ، اجراي موزائیک فرش کف با شیب بندي لازمه و ترجیحا یک طرفه می باشد، و سطح تمام شده این سطح می باید در بالاترین نقطه از سطح شیب بندي شده به اندازه ضخامت کفپوش تایل آماده که معمولاً 33 سانتیمتر است پایین تر از سطح تمام شده نهایی پوشش، اجرا گردد تا با قرارگیري تایلهاي آماده بر روي سطح موزائیک فرش، سطح تمام شده مطابق سطح تمام شده مورد نیاز را فراهم آورد. لازم به یادآوري است که سطح تمام شده مطابق شیب بندي داراي شیب خواهد بود.

 • پوشش با تخته هاي چوبی و اجراي زیر سازي چوبی یا فلزي در محل:

پوشش کف با چوب هاي طولی بر روي زیر سازي که در محل پروژه از قبل اجرا شده صورت می پذیرد، که این نوع پوشش داراي دوام و استحکام بیشتر و مناسب جهت سطوح وسیع و یا داراي کاربري هاي خاص می باشد. این پوشش می تواند ثابت و یا متحرك باشد.

تخته هاي کف ترمووود
الزامات اجرا ترمووود -تخته هاي کف ترمووود

طریقه نصب تخته هاي کف:

پوشش کف شامل اجراي زیرسازي و نصب چوبهاي DECK بر روي زیرسازي را شامل می شود:

زیرسازي : زیرسازي به دو بخش اولیه و ثانویه طبقه بندي می شود:

 • زیرسازیاولیه:

منظور از زیر سازي اولیه، سطحی است که توسط کارفرما در اختیار پیمانکار نصب قرار می گیرد تا بر روي آن زیرسازي ثانویه یا همان زیرسازي چوبی را اجرا نماید. زیرسازي اولیه می تواند با مصالحی چون سیمان یا موزاییک و یا فلزي بسته به نوع کار صورت پذیرد بعضا در شرایط خاص ، زیرسازي اولیه می تواند حکم زیرسازي ثانویه را داشته و پوشش نهایی مستقیماً برروي آن اجرا گردد.(منظور زیرسازي فلزي است)

 • زیرسازي اولیه کف با مصالح:

در صورت پوشش با مصالح ساختمانی بهترین گزینه زیرسازي سیمانی یا اجراي موزائیک فرش می باشد. در هر حال پوشش می باید به شکل سطحی صاف و بدون خلل و فرج باشد به گونه اي که با قرار گیري چوب زیرسازي، سطح مطلوب نهایی مناسب جهت اجراي پوشش چوب نهایی DECK فراهم آید. به جهت عبور آب، نیاز به شیب بندي بوده که می بایست به صورت شیب در یک سمت انجام پذیرد. ایجاد شیب بندي موجب تغییر در ضخامت زیرسازي در قسمتهاي مختلف کف می شود که مجري می باید با چوب زیرسازي، سطح هم تراز را جهت نصب DECK پدید آورد و چوبهاي زیرسازي را نیز یا به صورت دندانه موشی یا با ایجاد شیارهاي مناسب،تغییر شکل داده به نحوي که وقتی بر روي کف قرار می گیرد عبور آب به سمت مجراي دفع آب را به راحتی فراهم سازد.

کدهاي ارتفاعی مورد لزوم و فضاي مورد نیاز زیرسازي:

باید توجه شود حداقل فضاي مورد لزوم جهت قرارگیري زیرسازي و پوشش نهایی به اندازه ضخامت چوب DECK به اضافه ضخامت چوب زیرسازي ترمو در بالاترین نقطه کف مهیا گردد. بعنوان مثال اگر از چوب زیرسازي ترمو به ضخامت3 سانتیمتر استقاده می شود و ضخامت چوب DECK نیز 6/2 سانتیمتر می باشد بنابراین بالاترین نقطه سطح زیر سازي موزائیک یا سطح اندود سیمانی می باید 6/5سانتی متر پایین تر ازسطح تمام شده با چوب DECK اجرا گردد. به همین شکل در صورتی که چوب زیر سازي با ضخامت 6/4 سانتی متر استفاده میگردد سطح تمام شده زیر سازي در بالاترین نقطه می باید 2/7 سانتی متر پایین تر از سطح تمام شده کف اجرا گردد .

زیر سازي فلزي در کف:

در صورت استفاده از پروفیل فلزي پروفیل هاي آلومینیومی بدلیل مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی بهترین گزینه بوده که با توجه به ظرفیت مورد نیاز و مقدار فضاي موجود براي زیرسازي ، ابعاد و ضخامت پروفیل آلومینیومی مورد نیاز محاسبه و اجرا میگردد. فاصله مرکز به مرکز این پروفیل ها 30 سانتیمتر بوده و بسته به ظرفیت باربري ، ابعاد وضخامت پروفیل آلومینیومی قابل تغییر می باشد. به جهت عبور آب از زیر این پروفیل ها، در جهت شیب و به فواصل مورد لزوم بسته به مساحت و درصد شیب ، شکاف هایی در زیر این پروفیل ها به ابعاد مورد نیاز بسته به ابعاد پروفیل آلومینیومی ایجاد می نماییم که بطور معمول می تواند به ابعاد 20*20 تا 20*30 در زیر پروفیل آلومینیمی ایجاد گردد تا آب براحتی به سمت مجراي خروجی رفته و دفع شود. بهترین گزینه خواباندن پروفیل ها در جهت شیب می باشد تا آب براحتی در بین پروفیل ها جریان یافته، تخلیه گردد و نیازي به ایجاد شکاف در زیر پروفیل ها نباشد. این قوطی کشی باید به نحوي اجرا گردد تا سطحی کاملاٌ تراز و همسطح بدون کوچکترین برجستگی را فراهم آورد تا چوب هاي کف بتوانند در سطحی تراز و عاري از برجستگی قرارگرفته و اجرا گردد بطوریکه سطح تمام شده نهایی سطحی کاملاً تراز و عاري از کوچکترین برجستگی و ناخن زدگی را پدید آورد .

سطح زیر سازي او لّیه (زیرسازي پروفیل فلزي) و فضاي کارمورد نیاز:

سطح تمام شده زیرپروفیل فلزي در کف می باید بر اساس ضخامت چوب پوشش نهایی به اضافه ضخامت زیر سازي مورد لزوم تعبیه شونده محاسبه و اجرا گردد. بعنوان مثال در صورتیکه ضخامت چوب DECK جهت پوشش نهایی کف6/2 سانتیمتر و ضخامت چوب ترمو زیرسازي 3 سانتیمتر باشد و از پروفیل آلومینیومی 4*4 سانتیمتري نیز استفاده گردد، بنابراین سطح تمام شده زیر پروفیل آلومینیمی باید 6/9 سانتیمتر از سطح تمام شده روي پوشش نهایی پایین تر توسط کارفرما تحویل شود.

نکته مهم: در صورت اجراي قوطی کشی در کف به جهت تعبیه زیر سازي فلزي، می باید تنها و تنها از DECK1 که داراي شیار و پروفیکس تختT ) شکل ( می باشد جهت پوشش نهایی استفاده نمود زیرا DECK2 ، داراي گیره پروفیکس مورب بوده و در این حالت پیچ به شکل مورب وارد پروفیل فلزي میگردد که در عمل ورود پیچ در فلز به شکل مورب امکان پذیر نبوده و اتصال قابل قبولی را فراهم نمی آورد. در صورتیکه بر روي زیرسازي فلزي مجبور به استفاده از پوشش با DECK2 می باشیم، می باید بر روي قوطی کشی، از چوب زیرسازي ترمو استفاده کرده و پوشش نهایی DECK2 را بر روي زیرسازي چوبی قرار داده و اتصال پیچ به چوب را که بصورت مورب وارد چوب میشود فراهم سازیم.

کف سازي هاي خاص :

جهت اجراي کف سازي مسیرهاي پیچ دار درصورتیکه عرض مسیر یکنواخت باشد. بایستی چوبهاي زیرسازي را مطابق با منحنی مسیر ولی بصورت زاویه دار نصب نمود. حداقل ضخامت چوب زیر سازي 26 میلیمتر می باشد. اما در صورتیکه عرض مسیر متغیر باشد بایستی یک فاصله معین را با کناره راه از ابتدا در نظر گرفت و این اندازه در تمام مسیر حفظ شود تا محل پیچ هاي چوب در یک خط موازي با لبه مسیر ایجاد گردند.

نصب چوبهاي پوشش کف
الزامات اجرا ترمووود – نصب چوبهاي پوشش کف

نصب چوبهاي پوشش کف :

چوب هاي کاج بدلیل مقاومت پایین به خط و خش ، به عنوان پله مناسب نیستند . براي این منظور از چوب هاي ترمواش و ایپه می توان استفاده کرد .

 • ویژگیهاي تخته هاي DECK1 :

الف- شیار قرارگیري گیره پروفیکس در این تیپ بصورت صاف می باشد و گیره هاي آن به شکل T می باشد.

ب- فاصله بین تخته هاي تیپ 1 ، 7 میلیمتر می باشد.

پ- DECK1، می تواند مستقیماً برروي چوب و آهن نصب گردد.

 • ویژگیهاي الوارهاي DECK2 :

الف-  شیار قرارگیري گیره پروفیکس در این تیپ بصورت تقریبا مثلثی و مورب می باشد.

ب- گیره پروفیکس در این تیپ مورب بوده و پیچ بصورت مورب در چوب زیر سازي قرار میگیرد.

پ- فاصله شیار در این تیپ، 3 میلیمتر می باشد.

ج- گیره پروفیکس در این تیپ مخفی می باشد.

د- این تیپ نمی تواند مستقیماً بر روي فلز پیچ شده و قرار گیرد.

چوب زیر سازي ترمو، به دلیل قیمت بالا فقط در موارد خاص در نما و صرفاً جهت زیر سازي دکینگ بکار میرود . براي کف حتماً چوب ترمو زیر سازي باید با سه برابر مساحت کف محاسبه شود در صورتیکه مقطع زیر سازي 42*68 باشد و باید در فواصل 50 سانتیمتر مرکز به مرکز کار شود و در صورتیکه مقطع کوچکتر باشد مثلاً 30*48 سنتر به سنتر مقطع زیر سازي کم شده و به 40 یا 45 سانتیمتر کاهش یافته و در نتیجه ضریب بدست آوردن متر طول چوب زیرسازي به 5/3 تا 4 برابر مساحت کف افزایش می یابد.

نحوه نصب چوبهاي پوشش نهایی در کف:

پس ازاتمام زیرسازي، چوب هاي چوبی عمود بر زیر سازي با استفاده از گیره پروفیکس بر روي زیرسازي تعبیه شده نصب میگردد. لازم به ذکر است همیشه اولین و آخرین چوب می باید از رو پیچ گردد تا حصول یک کار تمام فیکس را فراهم سازد. اگر تنها دو الوار DECK در کنار هم قرار میگیرند لزوماً می باید هر دو از رو پیچ گردند و پروفیکس در بین آنها تنها نقش تامین کننده فاصله را بازي خواهد کرد. حتماً جهت بادخور و جاي بازي در اثر انبساط و انقباض تخته در زمان نصب از هر طرف دیوار در مقطع تقابل چوب به دیوار 10 میلیمتر درز انبساط لحاظ گردد. جهت دسترسی به زیر کار می توان چند تخته را از رو پیچ کرد و با رنگی متضاد مشخص نمود تا در زمان ضرورت بتوان به راحتی به زیر کار دسترسی داشت.

Other articles

دیدگاهتان را بنویسید

Follow Us In Social Networks

Follow Us on Instagram

See the latest machineries on our youtube channel

Be with us in Linkedin

Join Us on telegram for the latest news

contact us

Venonwood Machineries

 • Wood Dryer

 • Pallet Dryer

 • Economic Wood Dryer

 • High Temperature Dryer

 • Termowood

Contact Us