اجرا و پیاده سازی ترمووود – قسمت چهارم

پیاده سازی ترمووود

اجرا و پیاده سازی ترمووود

در قسمت های قبلی مقاله تعاریف و اطلاعات عمومی پایه و الزامات اولیه اجرا و پیاده سازی ترمووود مفاهیم پایه و اولیه لازمه اجرا و پیاده سازی ترمووود را با هم بررسی کردیم. در قسمت چهارم از مقاله تعاریف و اطلاعات عمومی پایه و الزامات اجرا و پیاده سازی ترمووود قصد داریم به بررسی مفاهیم زیر بپردازیم. با ونون وود همراه باشید.

نماسازی و سازه های چوبی با چوب ترمووود

 • اصول کلی نصب ترمووود در نما
 • پروفیل هاي معمول مورد استفاده در نما به ترتیب مقدار کاربرد
 • زیرسازي هاي خاص
 • نصب چوب هاي نما
 • لزوم استفاده از چوب ترمو در دهنه هاي بزرگ
 • پیچ
 • رنگ
 • قاب پنجره

رنگ آمیزی

 • آماده سازي سطح چوب براي رنگ آمیزي و شرایط مورد نیاز
 • آماده سازي رنگ براي اعمال روي چوب
 • نحوه رنگ زنی روي چوب
 • زمان دست دوم رنگ روي سطح چوب
 • شستشوي قلم موي رنگ کاري و سایر ابزار
 • تعداد لایه هاي پوشش مورد نیاز
 • تنوع رنگ
 • تاثیر رنگ هاي فضاي باز بر چوب ترمو

 

اجرا و پیاده سازی ترمووود‌ : نماسازی و سازه های چوبی با چوب ترمووود

وسیع ترین بخش استفاده از چوبهاي ترموود در بخش نما مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به دیدگاه هاي متفاوت معماري طیف وسیعی از طرحها در بخش نما اجرا می گردد. لذا با توجه به مطالب فوق بحث اجرا در این بخش نیازمند به موشکافی بوده و می باید با دقت و ارائه یک طرح جامع و کامل قبل از شروع اجرا و همچنین با در دست داشتن یک برنامه زمانبندي حساب شده ، به این بخش پرداخته شود.

نماسازی و سازه های چوبی با چوب ترمووود
اجرا و پیاده سازی ترمووود‌ : نماسازی و سازه های چوبی با چوب ترمووود

مطالبی که در بخش اجراي نما می بایست در نظر گرفته شود به شرح زیر است :

1 – طیف وسیعی از طرحها در این بخش ارائه میگردد.

2 – بطور معمول از مساحتهاي کم با دشواري در اجرا تا مساحت هاي زیاد را شامل می شود.

3 – با توجه به اینکه نماي ساختمان مهمترین بخش یک ساختمان از نظر زیبایی در معماري و افزایش ارزش ملک را موجب می شود ، حساسیت فوق العاده در این بخش به شدت حس میشود.

4 – با توجه به اینکه کار در ارتفاع فضاي باز بدون پوشش در زیر و بالاي سر، بر روي داربست بوده و در تماس مستقیم با عوامل جوي و در محدودیت هاي مکانی در برخورد با عابرین و دیگر عوامل درگیر را شامل میشود، لذا کلیه این عوامل تمهیدات خاص را در اجرا طلب می کند .

5 – با توجه به باز شدن داربست و محدودیت در زمان نصب داربست، همچنین در دسترس نبودن کار اجرا شده به دلایل متفاوت از قبیل نماي کرتین وال و پنجره هاي بدون باز شو )ثابت( در نما، لذا اجراي یکباره، تمیز، بدون عیب، بی کم و کاست و صحیح را طلب می کند.

6 – با توجه به جزئیات خاص معماري در نما از یک طرف، همچنین کدهاي ارتفاعی مختلف نسبت به محورهاي Z ، Y ، X نیاز به پیاده سازي دقیق اجزاء معماري در یک سطح وسیع و با پیچیدگی هاي خاص، مهارت و دقت مضاعف را جهت اجراي زیر سازي با یک ریسمان کشی صحیح و دقیق توسط یک فرد با تجربه فکور و ماهر را می طلبد .

7- از آنجا که نما شامل بخشهاي ساختمانی متفاوت است، لذا سطوح اجراي متفاوت نیاز به تمهیدات خاص هر سطح را باعث میشود که بعنوان مثال سطوح رابیتس کاري،آجري ، سفالی ،سنگی، فلزي ، قیر اندود ، پنجره ، فایبر گلاس و حتی سطوح خالی و بدون پوشش را نیز می توان نام برد که هر کدام تمهیدات خاص و روش هاي اجرایی متفاوت را باعث می شود.

8 – با توجه به وجود اندازه هاي گوناگون در نما، طرح برش می بایست حساب شده با توجه به طول الوارهاي مورد نیاز انجام شود تا کمترین درصد پرت حاصل شود.

9 – کار نما معمولاً درارتفاع و طبقات صورت می پذیرد که این خود به مدیریت صحیح کارگاهی با توجه به کلیه عوامل موثر نیازدارد . عوامل موثر را می توان به انتقال، انبار و نگهداري صحیح و به اندازه در طبقات، جلوگیري از پخش شدن چوبها و قطعات برش خورده، ایجاد پوشش به جهت نگهداري سالم چوبها، ارائه اجراي کار صحیح با هماهنگی سایر عوامل درگیر در پروژه و بدون تداخل کاري با گروه هاي اجرایی دیگر، سوء استفاده از چوب به جهت سوزاندن و تولید گرما یا ساخت سکو جهت نشستن موقت و در کل جلوگیري از ضایعات و بی توجهی را نام برد.

10 – لزوم داشتن دانش و تجربه کافی در نصب چوب هاي ترمووود ، مخصوصا دقت در جزئیات مختلف در نما بسیار ضروري است . بعنوان مثال نحوه اجراي آبچکان و اندازه آن و تناسب اندازه در طبقات مختلف، اجراي فلاشینگ و آب بندي، برگشتهاي نما یا پنجره، قوسها و سایر اجزائی که در نما استفاده می شود.

 

 اصول کلی نصب ترمووود در نما:

1 –  در مکانهاي مرطوب نظیر شمال و جنوب کشور به جهت زیرسازي می باید از چوبهاي ترمو استفاده شود.

2 – بطور کل ترمووود جهت فلاشینگ مناسب نمی باشد و در صورت اصرار کارفرما به مسئولیت ایشان اجرا میگردد.

3 – استفاده از میخ استپ به طور کل ممنوع می باشد.

4 – مقاطع برش خورده می باید سه بار با رنگ پوشش شود.

پروفیلهاي معمول مورد استفاده در نما به ترتیب مقدار کاربرد

1 – پروفیلهاي فاق و زبانه دار UTS

2 – پروفیلهاي چهارتراش SHP

3 – پروفیلهاي همپوشان متغیر در ضخامت UYL

زیر سازي هاي خاص

در پیاده سازی ترمووود جهت اجراي زیر سازي نماهاي منحنی عرض چوب زیر سازي حداقل 30 میلیمترمیباشد که دو سوم آنرا با اره شیار داده به ضخامت تیغ اره و به فواصل 6 سانتیمتر از یکدیگر این شیارها را اجرا نموده سپس تخته را بر روي نما می خوابانیم و به بدنه پیچ می کنیم، اگر شعاع منحنی بیشترباشد بایستی ابتدا چوب را خیس نموده تا بتوان براحتی آنرا منطبق با منحنی نمود.

اگر بر روي دیوار بصورت نماي تخت کار می کنیم و زیرسازي بطور کاملاً تراز اجرا نشده است می توان از این خطا چشم پوشی کرد ولی اگر دیوار مفروض بر گردان هم داشته باشد حتماً بایستی زیرسازي را اصلاح نموده و این ناشاقولی از حد مجاز 5 میلیمتر که امکان اصلاح آن بوسیله فیلر وجوددارد ، تجاوز نکند. اگر در نما کنجی بطور کاملاً قائمه نباشد می توان دستورات زیر را جهت ایجاد آن اعمال کرد.

ابتدا یک چوب زیر سازي به بدنه اصلی پیچ نموده وسپس در همان جهت بدنه ، چوب بعدي را متصل می نماییم و سپس در همان جهت بدنه چوب بعدي را به آن متصل می نماییم ، حال می توان چوب آخر را درجهت عمود بر دو چوب دیگر پیچ نموده ، اکنون ما یک کنج قائمه داریم که به راحتی میتوان چوب نما را به آن نصب نمود.

اگر به هنگام نصب چوب ها پیچ نصب با پیچ زیرسازي تداخل داشته باشد، باید چوب نما را باز کرده و در فاصله 10 سانتی متر بالاتر یا پایین تر از محل قبلی با سر مته منطبق با رول پلاك چوب زیر سازي و بعد از آن دیوار سیمانی را سوراخ کرده تا پیچ و رول پلاك بتواند از چوب زیرسازي که در حال حاضر کاملاً نصب شده است عبور کند و آنگاه اقدام به بستن چوب نما و پیچ مناسب آن می نماییم.

نصب چوبهاي نما
اجرا و پیاده سازی ترمووود‌ : نصب چوبهاي نما

نصب چوبهاي نما

1 – دقت شود در اجراي پروفیل هاي چوبی UYL) ، UTS ( زبانه به سمت بالا و فاق در روي آن قرار گیرد تا اولاً درز پیدا نباشد و ثانیاً آب براحتی از روي آن عبور کرده و بداخل درز ها وارد نشود . در UYL مقطع ضخیم رو به پایین بوده و درهمان قسمت ضخیم که روي هم می نشینند به زیر کار پیچ می شود. دقت شود ظاهر فریبنده پشت چوبهاي UTS ، باعث نصب پشت کار در سطح رو نشود ، زیرا که شیارهاي پشت به عبور هوا اختصاص یافته و مغز چوب در جهت مخالف یعنی سطحی که می باید در روي کار قرار گیرد واقع شده است.

2 – دقت شود ضخامت چوبهاي زیرسازي تحت هیچ شرایطی کمتر از 2 سانتیمتر نگردد که در غیر اینصورت باعث شل شدن کار می شود. جهت اندازه کردن ارتفاع پیچ به سطح و نشست کافی به زیر کار می توان با ایجاد انگشتی روي سطح چوب زیر کار ضخامت نشست لازمه پیچ را در چوب تغییر و تنظیم نمود و حتی ضخامت کله پیچ را در سطح کار از بین برد. با استفاده از مته انگشتی می توان در قطر هاي مختلف حفره انگشتی در چوب ایجاد نمود.

3 – زیرسازي چوبی در نما با فواصل 50 سانتی متر باشد.

4 – جهت نصب چوبهاي نما نبایستی از زیرسازي رابیتس استفاده کرد.

5 – حداقل ضخامت چوب زیرسازي در نما 2 سانتی متر می باشد.

6 – از اتصال پیچ در محدوده زیر 7 سانتی مترازکله پروفیل هاي چوبی در طول و 5/2 سانتیمتر از لبه چوب در عرض جداً خودداري نمایید.

7 – حتی المقدور سعی کنید، پیچ ها در یک سوم میانی عرض پروفیل ها متصل شوند.

8 – در قسمت هایی در نما که از پروفیل SHP استفاده می شود باید با پشت کار حداقل 20 سانتیمتر فاصله داشته باشد ، در غیر اینصورت آب باران باعث می شود که خاك و سایر مصالح ساختمانی شسته شده و در پایین آن قسمت باعث شوره زدن سطح پروفیل چوبی میشود. در صورت اصرار بر اجرا شرکت پارسا هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد و در قرارداد نیز مسئولیت بر عهده کارفرما لحاظ می گردد.

9 – به دلیل ترد بودن چوب ترمو ، پیچ باید با چرخاندن وارد آن شود و در صورت استفاده از زیرسازي فلزي ، باید پیچ سرپهن با واشر انتخاب شود و ضخامت چوب ترمو حداقل 26 میلیمتر کمتر نباشد که در غیر اینصورت ظرفیت اتصال بادوام را نخواهد داشت.

10 – چوب زیر سازي ترمو بدلیل ترد بودن نمی تواند در قوسها و انحناها استفاده شود ، که براحتی می شکند. به جهت وجود رطوبت کم در چوبهاي ترمووود، امکان ایجاد قوس یا انحنا به روش هاي معمول در این ماده میسر نمی باشد، مگر با چند لایه کردن ) ضخیم کردن( چوبها و سپس برش قوس دار از داخل آن به اندازه مورد نیاز که البته در طولهاي بلند معمولاً پرت قابل توجهی به وجود می آید.

 

لزوم استفاده از چوب ترمو در دهانه هاي بزرگ6-8 متر

الف – در صورتی که نرده ، حکم جان پناه را داشته باشد، می توان از پروفیل فلزي استفاده شود و با چوب ترمو پوشش شود.)براي ایمنی بیشتر(

ب – می توان از پایه هاي 90*90 با فواصل 1 متري و چوب هاي 42*140 بر روي آنها استفاده کرد.

ج – نماهاي منحنی را می توان با چوب هاي ترمووود کار کرد. دراین نوع نماها پروفیل هاي چهارتراش و یا فاق و زبانه اي را به صورت عمود اجرا می کنیم.

 

پیچ

1 – حتما باید مجري از پیچ هایی که مرد تایید ونون وود است، استفاده کند .

2 – چوب هایی که عرض آن 14 سانتیمتر باشد باید 2 عدد پیچ در عرض چوب زده شود.

3 – فواصل بین پیچ ها در روي چوب روکار بین 50 تا 60 سانتیمتر باشد با توجه به اینکه پیچ ها با یک فاصله مثلا 54 سانتیمتراستفاده شود.

4 – از پیچ کردن در مقطع چوب جدا خودداري شود .

5 – اولین پیچ باید 7 سانتی متر ازلبه چوب به داخل باشد.

6 – در خزینه کردن صحیح پیچ دقت لازم را کرده بصورتی که سطح روي پیچ هم تراز با سطح الوار شود.

7 – استفاده از یک نوع پیچ در کل نما.

8 – پیچ گالوانیزه فقط جهت زیرسازي و اتصال به رول پلاك در جاهاي مرطوب و آبگیر مورد استفاده قرار میگیرد.

9 – پیچ مخصوص فولاد تا انتهاي سر پیچ رزوه دارد و با دوبار رفت و برگشت وارد فولاد شده و دو زایده بالاي سر مته شکسته وسپس رزوه در فولاد اولین بدنه قوطی قفل میگردد و وارد بدنه مقابل نمی شود.

 

رنگ

1 – عدم استفاده از چوبهاي دو رنگ

2 – رنگ زدن مقطع چوبها

3 – دقت در رنگ زدن مقطع پیچ ها ) دقت شود در هنگام رنگ زدن ، بقیه نما کثیف نشود(

 

قاب پنجره :

اگر عرض کنار پنجره از 14 سانتیمتر بیشتر باشد باید مطابق با راستاي تخته از همان پروفیل بریده و با زیر سازي مناسب نصب نمود، ولی اگر این اندازه کمتر از 14 سانتیمتر باشد می توان تخته را بصورت عمودي نصب نمود و به نوعی قاب پنجره ایجاد نمود.

نکته :

در صورتیکه بخواهیم نما را با پروفیل هاي چوبی UTS و به فرم منحنی بپوشانیم می توان جهت انطباق بهتر تخته بروي نما قسمت زبانه UTS را ببریم تا قطعات بتوانند راحتتر در یکدیگر زاویه گرفته و بعد از آن پیچ شوند. قبل از پیچ کردن تخته به چوب زیرسازي ، باید چوب نما با مته راهنما سوراخ گردد.

اجرا و پیاده سازی ترمووود : رنگ آمیزی
اجرا و پیاده سازی ترمووود : رنگ آمیزی

 

اجرا و پیاده سازی ترمووود : رنگ آمیزی

دستورالعمل رنگ آمیزي به شرح زیر می باشد :

آماده سازي سطح چوب براي رنگ آمیزي و شرایط مورد نیاز:

الف – سطح چوب قبل از رنگ آمیزي باید خشک، عاري از گرد و خاك، گرد سنباده و چربی یاشد.

ب – در صورت وجود رنگ، باید سطح را به وسیله سنباده از وجود رنگ پاك کرده و سپس رنگ را روي چوب زده شود.

نکته مهم:

در زمان سنباده زنی چوب باید دقت کرد حرکت سنباده روي چوب در راستاي الیاف چوب باشد و از هر گونه حرکت دادن سنباده در جهت عمود بر الیاف خصوصاً با سنباده هاي شماره پایین ) زبرتر( باید خود داري کرد.

آماده سازي رنگ براي اعمال روي چوب:

الف – با توجه به استفاده از رنگ هاي پایه آب ، قابلیت رقیق کردن تا 10 % را دارا می باشند .گرچه توصیه می شود از رنگ های پایه روغنی استفاده گردد.

ب – بهترین روش مخلوط کردن حلال و رنگدانه در قوطی رنگ، هم زدن توسط وسیله اي مانند تکه چوبی یا میله فلزیاست.

نحوه رنگ زنی روي چوب:

الف – پس از هم زدن رنگ میتوان با برداشتن مقدار کمی از رنگ آن را روي سطح خشک و تمیز چوب در راستاي الیاف چوب به طور کامل پخش کرد. نیازي نیست که حتماً لایه اي داراي ضخامت قابل تشخیص از رنگ روي سطح چوب بر جاي بماند. میزان مطلوب، میزانی است که صرفاً با حرکت دادن مکرر قلم روي سطح چوب به صورت لایه اي بسیار کم ضخامت پس از گذشت 10 دقیقه خشک شود) این زمان بسته به گونه چوب متفاوت است(. این حرکت صرفاً باید در راستاي الیاف چوب باشد.

ب – روش دیگر رنگ زدن روي چوب به صورتی است که پس از پخش کردن و قرار دادن رنگ روي چوب به وسیله قلم، می توان رنگ پخش شده یا لکه گذاري شده را با دستمال تنظیف در راستاي الیاف چوب کشید. باید احتیاط نمود که تحت هیچ شرایطی دست خود را روي چوب قرار نداد، زیرا در این صورت جاي دست روي چوب می ماند. با توجه به استفاده از رنگ AURO نتیجه نهایی داشتن الواري با رنگ مات و رویت کامل طرح چوب می باشد .

زمان دست دوم رنگ روي سطح چوب:

1 –  بهترین حالت ممکن براي رنگ کاري مرحله دوم شرایطی است که از مرحله اول 24 ساعت گذشته باشد.

2 – این زمان در فصول گرم سال می تواند به 12 – 18 ساعت کاهش یابد .

3 – شستشوي قلم موي رنگ کاري و سایر ابزار:

4 – براي شستن قلم مو و ابزار دستی می توان از تینر AURO NO.191 استفاده کرد.

5 – در صورت عدم دسترسی به تینر AURO می توان از آب ولرم و مواد شوینده مثل صابون یا هر ماده اي که عمل شستشو با کف را انجام می دهد استفاده کرد.

4-6 – تعداد لایه هاي پوشش مورد نیاز:

1 –  حداقل لایه پوشش مورد نیاز براي رنگ کاري محصولات چوبی داخل ساختمان یک دست می باشد.

2 – حداقل لایه پوشش مورد نیاز براي رنگ کاري محصولات چوبی خارج ساختمان یک دست و حداکثر سه دست می باشد که این تعداد با توجه به موقعیت جغرافیایی پروژه و زاویه تابش تعیین می گردد .

تنوع رنگ:

جهت انتخاب نهایی رنگ چوب قریب به هفتاد طیف رنگ موجود می باشد که پشت چوب دو مرحله و روي چوب باید حداقل سه مرحله رنگ خورده و تمایز رنگ داشته باشد. دقت شود کلیه سطوح چوب باید با پوشش رنگ مخصوص پوشش شده باشد. زمانیکه پروفیل داراي شیار U شکل جهت قرار گیري پروفیل آهنی درآن می باشد ، باید حتماً با حداقل سه مرحله پوشش رنگ پوشیده شود. ترمووود پس از تولید در کارخانه و ارسال به محل پروژه ، قبل از نصب رنگ آمیزی وبراساس طرح برش خورده اجرا می شوند.

چوب ماده اي کاملاً طبیعی است، حتی ممکن است چوب هاي مختلف که از یک درخت بریده شده اند، در تراکم و شکل بافت آنها ، تفاوت وجود داشته باشد. به همین علت ممکن است بعد از استعمال رنگ، رنگ چوب ها با هم تغییر ناچیزي داشته باشند که این نیز جزئی از طبیعت و زیبایی چوب است. اما این مقدار چندان زیاد نیست لذا زیبایی پروژه را دچار مشکل نمی کند .

رنگهاي تیره تر بعد از گذشت زمان اندکی کم رنگ تر می شوند، ولی رنگهاي روشن تر با گذشت زمان تغییر رنگ کمتري به چشم می خورد .

تاثیر رنگ هاي فضاي باز OUTDOOR بر چوب ترمو :

با توجه به اینکه چوب ماده اي طبیعی است و هر یک از پروفیل هاي چوبی بخش کوچکی از یک درخت ، و درخت نیز بخش کوچکی از طبیعت است ، تفاوت تراکم در آوندها و بافت هاي سطحی و عمقی چوب ها وجود دارد که این امر میزان جذب رنگ در قسمت هاي مختلف یک چوب و همچنین در چوب هاي مختلف را تحت تاثیر قرارداده و قابلیت رویت سایه هاي رنگی را در پروفیل هاي مختلف ایجاد می نماید که بعضا ممکن است از نگاه مصرف کننده مغایرت رنگی محسوب گردد .

لازم به ذکر است وجود اینگونه سایه رنگ ها در ماده اي طبیعی مانند چوب و تفاوت موج در سنگ کاملا طبیعی است .

 

Other articles

دیدگاهتان را بنویسید

Follow Us In Social Networks

Follow Us on Instagram

See the latest machineries on our youtube channel

Be with us in Linkedin

Join Us on telegram for the latest news

contact us

Venonwood Machineries

 • Wood Dryer

 • Pallet Dryer

 • Economic Wood Dryer

 • High Temperature Dryer

 • Termowood

Contact Us