تعاریف و اطلاعات عمومی پایه و الزامات اولیه اجرا ترمووود – قسمت دوم

الزامات اولیه اجرا ترمووود - قسمت دوم

تعاریف و اطلاعات عمومی پایه و الزامات اولیه اجرا ترمووود

در قسمت دوم مقاله تعاریف و اطلاعات عمومی پایه و الزامات اولیه اجرا ترمووود با ونون وود همراه باشید.

5 – جزئیات پیشنهادي اجراي زوایاي 90 درجه

5-1 – اتصال ساده:

در این حالت یکی از چوبها پشت دیگري قرار گرفته و کله چوب دیگر به طور کامل رویت میشود. در این نوع اتصال دو کله چوب برروي هم قرار گرفته و یک سطح سر چوب کله چوب دیگر را می پوشاند. بدلیل آنکه کله چوب تا فاصله 7 سانتیمتر قابل پیچ کردن نمی باشد لذا در این مقطع جهت اتصال دو کله چوب در فاصله 7 سانتیمتر عقب تر از سر چوب سوراخ شده و پیچ می شود.

اتصال ساده
الزامات اولیه اجرا ترمووود

5-2 – فارسی بر نیمه:

بهتر است که در هنگام فارسی بر کردن 5 میلیمتر از لبه هرکدام از پروفیل ها به صورت صاف باقی مانده و ادامه آن را با 45 درجه برش بزنیم. این نوع اتصال فقط در فضاي داخل ساختمان مجاز می باشد. اما در کل توصیه می گردد هنگام استفاده از چوب هاي ترمووود از اتصال فارسی بر استفاده نشود ، زیرا چوب هاي فارسی بر شده در محل برش به حداقل ضخامت می رسد ) حدود 2 میلیمتر ( . البته با اجراي دقیق و صرف زمان زیاد قابلیت انجام فارسی بر می باشد ولی بعد از مدتی چوب ها از محل ضخامت نازك شروع به حرکت هاي جزیی می نمایند و این کنج زیبا در نهایت تبدیل به درزي نامنظم می گردد.

اتصال ساده
الزامات اولیه اجرا ترمووود

5-3 –  اتصال نیم و نیم:

حالتی است که در آن هر دو پروفیل به صورت نیمه بریده شده و پروفیل ها در درون هم قرار می گیرند.

اتصال نیم و نیم

اتصال نیم و نیم
الزامات اولیه اجرا ترمووود

5-4 – تقاطع کله به کله 90 درجه بصورت یک در میان :

حالتی که پروفیل ها یک در میان در پشت دیگری قرار می گیرند وتقاطع یک در میان آن از دید مستقیم خارج می شود که می توان از این فرم به عنوان جایگزین حالت فارسی بر استفاده شود و به اندازه کافی زیبایی دارد.

تقاطع کله به کله 90 درجه بصورت یک در میان
الزامات اولیه اجرا ترمووود

6 – برشکاری

برشکاري ترمووود با برشکاري چوب عمل آوري نشده تفاوت چندانی ندارد البته کمی تردتر و راحت تر و فقط باید سعی شود از تیغه اره هاي سالم و نو استفاده شود. تیغه اره باید تیزي و برندگی کاملی داشته باشد تا چوبها لب پر نگردد. همچنین عدم تاب داشتن تیغه اره دلیل دیگري جهت برش با کیفیت می باشد. از آنجا که تیغه هاي اره دندانه درشت سبب لب پر شدن لبه هاي قطعات ترمووود می گردد، تیغه هاي دندانه ریز توصیه می شود. تیغه هاي داراي دندانه الماسه یا دندانه هاي مشابه طول عمر و بازه هاي زمانی تیز کردن را افزایش می دهند.

با توجه به اینکه چوب هاي ترمو بسیارخشک )ترد( هستند خاك اره چوب بسیار ریز بوده و به سرعت در محیط پخش می شود باید توجه ویژه اي به راه اندازي یک سیستم مکنده( DUST COLLECTOR) مناسب مبذول داشت .

7 – رنده کاري

در نتیجه کاسه و سینه شدن ) تاب برداشتن( ، پیشنهاد می شود هنگام رنده کاري قطعات چوبی که پیش از رنده کاري برش مجدد نخورده اند، غلتک تغذیه به نوعی تغییر یابد که دوچرخ باریک داشته تا بتواند در قسمت لبه هاي بیرونی سطح محدب قطعه در تماس باشد ، و یا اینکه می شود یک چرخ باریک مورد استفاده قرار گیرد به طوریکه سطح محدب را به طرف پایین بر گردانیم. هر دو روش شکل گیري یک سطح صاف و تخت را ممکن می سازند همچنانکه قطعات در رنده به جلو می روند و بنابراین خطر ترك سطح کاهش یافته و فشار بالاتر غلتک را میسر می سازد.

8 – ابزار زنی

به جهت بدست آوردن ابزاري زیبا و مطلوب هنگام کار با ماشین CNC ، تیغه ها بایستی کاملا تیز باشند، در غیر اینصورت چوب دچار گسیختگی می شود. این هنگامی است که چوب بطور راه پود فرز شود . بزرگترین مشکلات گسیختگی چوب در هنگام شروع و پایان فرزکاري ، وقتی که تیغ برش از چوب خارج می شود رخ خواهد داد. فرزکاري چوب گرما دیده،شبیه کار با چوبهاي سخت و شکننده است.

9 – سنباده کاري

کار سنباده کاري ترمووود در کل مانند کار با چوبهاي معمولی است و هیچ مشکلی گزارش نشده است.در بسیاري از موارد نیازي به سنباده کاري نیست چون محصولات ونون وود داراي کیفیت سطحی بسیار خوبی است بنابراین نیاز به سمباده کاري نیست.

10 – چسب کاري

هنگام چسب کاري ترمووود، همواره باید از دستورالعمل هاي ویژه سازنده پیروي کرد. میزان چسبندگی بستگی به رده عمل آوري حرارتی دارد. استقامت شکستگی خط چسب در برابر فشار با افزایش دماي عمل آوري حرارتی کاهش می یابد. که علت آن تغییر در ویژگی هاي استحکام چوب دارد. براي چسباندن دو قطعه ترمووود حتما می بایست از چسب هاي PU استفاده گردد .

از نقطه نظر چسب کاري ، نتایج حاصله با چوب عمل آوري شده در دماهاي پایین تر بهتر بوده است . همواره هنگام چسب کاري ترمووود مانند چسب کاري چوب معمولی، باید به شرایط درست کار از جمله صاف و یک دست بودن دو لبه و تمیز بودن دو سطح توجه داشت.

11 –  اصطلاحات رایج

11-1 –  تیمبر

چوبی که مناسب جهت کارهاي ساختمانی یا سایر مصارف مهندسی تخصیص یافته باشد را تیمبر TIMBER) ،چوب کار(می نامند. زمانیکه قسمتی از درخت زنده باشد را استند تیمبر و زمانیکه درخت بریده باشد را راف تیمبر و در نهایت زمانیکه با اره برش خورده و به فرمهاي مختلف بازار مثل تیر، الوار، تخته و غیره شکل داده شود را تیمبر شکل داده شده می نامند.

11-2 –  راه پوت و راه قد

این دو واژه از اصطلاحات رایج کارهاي نجاري بوده و به ترتیب خواباندن چوب نما را راه فوت و خواباندن چوب زیر سازي را راه قد می گویند . لازم به ذکر است این دو همیشه عمود بر راستاي یکدیگر قرار می گیرند، بدین معنی که اگر راه چوب نما بصورت افقی باشد چوب زیرسازي بصورت عمودي قرارمی گیرد و بالعکس.

11-3 – چوب زیر سازي

به جهت ایجاد فضایی براي گردش هوا، سطحی تراز با انبساط ها و انقباظ هاي چوب نما باید پروفیل هایی چوبی عمود بر راستاي راه چوب در نما در زیر کار اجرا گردد که زیرسازي چوبی نام دارد.

11-4 – پشت و روي چوب

از آنجا که جهت کارهاي ساختمانی تنها از مغز چوب استفاده می گردد و بدون استثناء تمامی تخته ها می باید داراي مغز چوب باشند )سطحی از چوب که مغز را شامل می شود ، روي چوب بوده و حلقه ها به شکل دوایر متحد المرکز در وسط به مغز چوب ختم می شود( را روي چوب یا رخ چوب نامیده و باید در نما قرار گیرد و بنابراین سطح مقابل که فاقد مغز چوب است را پشت چوب نامیده و پشت کار قرار می گیرد.

پشت و روی چوب

11-5 – چوب نرّاد

چوبی به رنگ سفید تا سفید مایل به کرم تا قهوه اي مایل به صورتی، راست تار و داراي نقوش زیبایی است. چوبی است سبک، نرم و کم دوام که کار با آن آسان است و در کارهاي ساختمانی، مبل سازي، قفسه سازي، بسته بندي و کاغذ سازي از آن استفاده می شود. این چوب بر گرفته ازدرختان سوزنی برگ )خانواده کاج( می باشد.

12 – کاربري هاي مناسب پروفیل هاي چوبی

12-1 نما :(CLADDING)  

مهمترین بخش اجراي چوب در نماي ساختمان می باشد.این پوشش می تواند با پروفیل هاي مختلف از ترمو ونون وود یا حتی ترکیبی از انواع آنها در اندازه و ضخامت هاي متفاوت اجرا شود. نما میتواند شامل بخش هاي زیر باشد.

 • نماي ساده
 • نماي زاویه دار
 • نماي منحنی
 • پنجره
 • کف پنجره
 • قاب پنجره

12-2 – پوشش سقف ها

می توان با استفاده از پروفیلهاي SHP و UTS باعرض هاي مختلف و با زیر سازي چوبی ، سقف هاي تراس ها و استخرها و مکان هاي منحنی را پوشش داد. چون زیرسازي توسط گچ ، مناسب براي پوشش سقف نبوده ، در چنین مواقعی می باید از روش قوطی کشی فلزي جهت زیرسازي بهره جست .

12-3 – پوشش دیوارها

در پوشش دیوارها می توان به شیوه پوشش سقف عمل کرد. استفاده از پروفیل هاي SHP و UTS و با زیر سازي چوبی یا فلزي با ضخامت و عرض هاي متفاوت پیشنهاد می شود. قابل ذکر است در صورت استفاده در دیوارهاي داخلی میتوان از چوب هاي  خشک نیز استفاده کرد. در چنین مواقعی زیرسازي گچ مناسب بوده و حتی بدون زیرسازي چوبی یا فلزي امکان پیچ نمودن یا استفاده از میخ استپ در داخل نیز وجود دارد.

12-4 – پوشش کف هاي فضاي باز

جهت پوشش کف از چوب ها به دو صورت پروفیل هاي بلند و تایلی می توان استفاده نمود. از کف پوش هاي تایل با زیرسازي اولیه موزائیکی و یا پروفیل SHP با زیر سازي چوبی بر روي زیر سازي اولیه فلزي یا تنها با قرار گیري بر روي زیرسازي فلزي ضد خوردگی می توان پوشش کف را انجام داد.

الف –  کف سازي و راه پله فضاي سبز

ب –  کف سازي ابنیه

سازه هاي ذیل می تواند در طرح ها و ضخامت ها و پروفیل هاي گوناگون به سلیقه خریدار ساخته شده و اجرا گردد.

 • در ورودي
 • کف و سقف تراس
 • نیمکت
 • سازه هاي چوبی
 • پرگولا
 • دست انداز
 • گلدان ( FLOWER BOX )
 • شیدر)سایبان(
 • پرچین
 • آلاچیق
 • استفاده در ساخت روف گاردن )باغ بام(

12-5 – سونا

براي سقف و دیوار از پروفیل UTS و براي کف دک توصیه میگردد .

12-6 – دور پنجره

می توان با استفاده از پروفیلهاي SHP و UTS و با زیر سازي چوبی و فلزي پوشش چوب را انجام داد .

 • فلاور باکس:

این سازه چوبی با چوب ، سبزه و گل ، زیبایی خاصی را به نماي ساختمان می بخشد. بسته به نظر طراح شکل ها و اندازه هاي متفاوت با پروفیل هاي مختلف ترمو ونون وود می تواند ساخته و اجرا گردند. اهم مطالبی که در این بخش باید مد نظر قرار گیرند شامل:

الف . جهت اجراي فلاور باکس قیمت متر طول اجراي فلاور باکس مد نظر قرار گرفته و ارائه شود.

ب . در صورتی که بخواهیم فلاورباکس آجري را با چوب پوشش دهیم اگر آجر سوراخدار باشد حداقل پوشش اندود 4 سانتیمتر و در صورتیکه آجر توپر )گري( کار شده باشد حداقل 2 سانتی متر پوشش اندود سیمانی تراز جهت اجراي زیر سازي چوبی تحویل گرفته شود.

پ . اجراي پوشش چوب روي فلاور باکس روي زمین و اجرا در ارتفاع با قیمت متفاوت انجام می شود . بسته به نوع و محل قرارگیري و سهولت یا سختی کار قیمت می باید متناسب با میزان دشواري اجرا تعیین گردد.

 • سازه هاي چوبی :

اگر قصد روکوب کردن یک ستون با مقطع پروفیل فلزي را داشته باشیم اما طول پروفیل هاي موجود از طول ستون کمتر باشد، جهت پنهان کردن شیاري که به هنگام اتصال دو قطعه وجود خواهد داشت می توان خط شیار را مخفی نمود .

12-7 – سردر ورودي

سر در ورودي معمولاً به شکل پرگولا و با استفاده از پروفیل هاي 42*140 ، 90*90 SHP یا با قوطی کشی و با پوشش چوب روي آن با پروفیل هاي SHP,UTS انجام می شود.

Other articles

دیدگاهتان را بنویسید

Follow Us In Social Networks

Follow Us on Instagram

See the latest machineries on our youtube channel

Be with us in Linkedin

Join Us on telegram for the latest news

contact us

Venonwood Machineries

 • Wood Dryer

 • Pallet Dryer

 • Economic Wood Dryer

 • High Temperature Dryer

 • Termowood

Contact Us