روش های ارزیابی غیر مخرب2

ارزیابی غیر مخرب

تکنیک های تشعشعات یونیزان در ارزیابی غیر مخرب چوب (اشعه ایکس، پرتو گاما):

تصاویر توموگرافی که با پرتوهای یونیزان تولید می شوند توموگرام یا برش نامیده می شوند و از انتقال و چرخش منبع و آشکارسازها در اطراف نمونه به دست می آیند که یک کنده یا تخته است. پارامتر اندازه گیری شده ضریب تضعیف اشعه ایکس یا اشعه گاما است.  در یک محیط ناهمگن مانند چوب، ضریب تضعیف هم به انرژی کوانتومی تابش یونیزان و هم به ترکیب شیمیایی جسم تحت بازرسی بستگی دارد.  برش ها اطلاعات مکانی را به صورت سه بعدی تولید می کنند که تشخیص مناطق با کنتراست میرایی کم را ممکن می سازد. تغییرات چگالی مشاهده شده در تصاویر توموگرافی به دلیل توزیع عناصر ساختاری آناتومیک مختلف نمونه تحت بازرسی و محتوای آب در دیواره سلولی و در لومینا است.  توموگرام ها با محاسبه، و استفاده از یک برنامه کامپیوتری پیچیده که شامل یک فناوری پیچیده است، به دست می آیند.  توموگرام های نسل اول سازه چوب با یک منبع و آشکارساز به صورت موازی عمل می کنند.  نمونه با زاویه 1 درجه گام چرخید و کل تصویر برای 180 درجه از داده های جمع آوری شده به دست آمد.  توموگرام‌های نسل دوم نیز با استفاده از آرایه‌ای از آشکارسازها که اندازه‌گیری‌های همزمان را از زوایای مختلف در طول یک بازرسی منفرد و عرضی انجام می‌دهند، به دست آمد.  نمونه با زاویه پرتو، چرخانده شد.  توموگرام های نسل سوم با حرکت واگن تولید می شوند، با یک اسکنر مجهز به آشکارسازهای زیادی که روی یک قوس متمرکز در منبع تابش قرار دارند.  مزایای توموگرافی کامپیوتری یونیزه کننده در مقایسه با رادیوگرافی معمولی شامل عدم وجود فیلم و چگالی سنجی نوری، داده ها در زمان واقعی، بهبود روش کالیبراسیون، حجم بالای مواد بازرسی شده است. پارامترهای اسکن تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند  گونه های چوب، اندازه نمونه، سطح کنتراست در چگالی برای عیوب مختلف، استفاده نهایی از اطلاعات اسکن، با مقیاس بزرگ یا جزئیات دقیق، سرعت اسکن مورد نیاز برای زمینه تولید، می باشد.  تجهیزات قابل حمل و ثابت برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.  تجهیزات قابل حمل برای استفاده در بازرسی درختان سرپا و عناصر ساختمانی طراحی شده است.  در این مورد از پرتوهای گاما که تک انرژی هستند استفاده شد.  شکل 1 دستگاه تصویربرداری از مقطع عرضی یک درخت را نشان می دهد.

توموگرام
توموگرام

  توموگرام در مقیاس خاکستری از بخش عرضی یک درخت با گنجاندن فلزی در شکل 2 نشان داده شده است.

خروجی از توموگراف
خروجی از توموگراف

تجهیزات ثابت توسط اسکنرهای صنعتی در کارخانه های چوب بری نشان داده شده است .  کاربردهای این تکنیک برای بازرسی کنده ها و الوارها مرتبط است. از دیگر کاربردهای این تکنیک تعیین پایداری عناصر ساختمانی چوبی ، حفظ بناهای تاریخی و اشیاء هنرهای زیبا، درختان، درختکاری، ارزیابی نرخ رشد، اثرات آلودگی بر درختان، دندروکرونولوژی، باستان شناسی ، زیست شناسی چوب،  خشک کردن چوب و تشخیص عیب در کامپوزیت های مبتنی بر چوب می باشد.

Other articles

دیدگاهتان را بنویسید

Follow Us In Social Networks

Follow Us on Instagram

See the latest machineries on our youtube channel

Be with us in Linkedin

Join Us on telegram for the latest news

contact us

Venonwood Machineries

  • Wood Dryer

  • Pallet Dryer

  • Economic Wood Dryer

  • High Temperature Dryer

  • Termowood

Contact Us