زيباتر کردن دکوراسيون منزل با استفاده از رنگها

زيباتر کردن دکوراسيون با رنگها

زيباتر کردن دکوراسيون منزل با استفاده از رنگها

رنگ یکی از جالب ترین جنبه ھای دکوراسيون است. طراحان دکوراسيون امروزی تقریباً ھمه قوانين سابق در ارتباط با استفاده از رنگ ھای گوناگون و ترکيب آنھا با یکدیگر را در ھم شکسته اند و امروز ھر رنگی را می توان در دکوراسيون منزل به کار برد. دیگر مرزھا و محدویت ھای گذشته در کاربرد رنگ ھا در دکوراسيون رعایت نمی شوند و شاید به ھمين دليل انتخاب مجموعه رنگی دلخواه برای دکوراسيون یک خانه مشکل تر شده باشد. اما ھنوز راه ھایی برای تشخيص مجموعه رنگی مناسب برای ھر خانواده وجود دارد. در ادامه راهکارهایی برای زيباتر کردن دکوراسيون منزل با استفاده از رنگها را بررسی خواهیم کرد.

امروزه بيش از ھر چيز به سليقه و روحيات ساکنين خانه توجه می شود. ھر یک از ما احتماً ایده ھایی درباره رنگ ھای مورد علاقه خود داریم و انتخاب و سليقه ما اغلب بھترین راھنما برای انتخاب مجموعه رنگی مناسب برای محل زندگی و منزلمان است. اگر به یک پارچه کنفی رنگ پریده، یک روميزی بنفش پررنگ و یا لباس ھایی به رنگ ھای زنده و درخشان تمایل دارید اینھا می توانند راھنمای شما در انتخاب مجموعه رنگی مناسب برای منزلتان باشند.

زيباتر کردن دکوراسيون منزل با رنگها

در قدم اول کليه لوازمی که در منزل دارید و آنھا را به خاطر رنگشان دوست می دارید در یک جا جمع کنيد. این وسایل ممکن است عبارت باشند از یک روسری، یک سرویس بشقاب، صابون یا کارت تبریک و یا ھر آنچه به واسطه رنگش مورد پسند شما است. کتاب ھا و مجله ھایی که در رابطه با ترکيب رنگ ھستند، تھيه کنيد و با مطالعه آنھا اطلاعات کافی در رابطه با ایجاد ارتباط ميان رنگ ھای گوناگون کسب کنيد. رنگ ھایی که شما می پسندید، ترکيب آنھا با یکدیگر در یک مجموعه واحد، و تأثير نور موجود در فضا بر آنھا عواملی ھستند که نتيجه کار را تحت تأثير قرار می دھند. ھنگامی که رنگ ھای مورد پسندتان را انتخاب کردید با استفاده از مداد رنگی، مداد شمعی، آبرنگ و یا ھر وسيله رنگ آميزی دیگری که در اختيار دارید آنھا را در کنار ھم بر روی یک قطعه کاغذ سفيد آزمایش کنيد. اندازه سطوح رنگی مختلف را تغيير دھيد و به آنھا کمی سفيد برای روشن تر شدن اضافه کنيد. به چرخه رنگ مراجعه کنيد و با استفاده از آن رنگ مورد نظرتان را یافته در کنار آن امتحان کنيد.

زيباتر کردن دکوراسيون منزل با استفاده از رنگها

به خاطر داشته باشيد که رنگ ھای منتخب شما وقتی بر روی سطح دیوارھای اتاق اجرا شوند تاثيری بسيار قوی تر از نمای آنھا بر روی یک قطعه کاغذ خواھند داشت. وقتی به یک ترکيب رنگی رضایت بخش رسيدید توجه داشته باشيد که تأثير نور موجود در محيط و شرایط منزل خود را نيز در نظر بگيرید. به عنوان مثال دیوارھای زرد درخشان برای یک خانه آفتاب گير در منطقه ای با آب و ھوای گرم و آفتابی ، بسيار زیبا به نظر می رسند؛ اما ھمين رنگ بر روی دیوارھای یک اتاق شمالی که از نور طبيعی کمی بهره مند است نازیبا و کسل کننده خواھد بود. در چنين اتاقی استفاده از رنگ زرد خردلی نتيجه ای بسيار مناسب تر خواھد داشت.

نور چه از نوع طبيعی و چه مصنوعی باشد تأثيرات مختلفی بر رنگ خواھد داشت و آگاھی از این امر ھنگام طراحی رنگ یک فضا ضروری است. دقت کنيد که در چه زمانی از روز و به چه ميزان نور طبيعی به ھر یک از اتاق ھای شما می تابد و رنگ مورد نظرتان برای ھر یک از اتاق ھا را در نور ھمان اتاق بيازمایيد.

انتخاب رنگِ مناسب برای پوشش دیوارھا اولين قدم در طراحی رنگی برای دکوراسيون ھر اتاق است؛ اما شاید یافتن رنگ ھای متناسب با آن برای دیگر اجزای دکوراسيون کمی مشکل تر به نظر برسد. استفاده از چرخه رنگ، روشی مطمئن برای یافتن رنگ ھای متناسب با رنگ مورد نظر ماست.

دکوراسیون با رنگها

چرخه رنگ متشکل از دوازده رنگ است که سه رنگ قرمز، زرد و آبی در آن رنگ ھای اوليه و رنگ ھای ميان آنھا به عنوان رنگ ھای ثانویه شناخته می شوند. ھر رنگ در این چرخه می تواند با رنگ ھای کناری خود که رنگ ھای ھم خانواده اش محسوب می شوند و ھمچنين رنگ مقابلش که رنگ مکمل آن است به خوبی ترکيب شده نتيجه ای زیبا و موزون بيافریند. استفاده از رنگ ھای ھم خانواده که در چرخه رنگ در کنار ھم قرار گرفته و به اصطلاح ھمسایه ھستند ترکيبی ملایم و ھماھنگ را ایجاد می کند که نگاه بيننده را به راحتی از یکی به دیگری رھنمون می شود. استفاده از یک رنگ با ميزان کمی از رنگ مکمل آن چنانچه به درستی و در اندازه ھای صحيح صورت گرفته باشد. نتيجه ای درخشان و چشمگير می آفریند و بر جذابيت مجموعه رنگی حاضر می افزاید و مانع غالب شدن کامل یک رنگ بر فضای اتاق می شود.

در ادامه این مقاله ونون وود، به برخی از اصطلاحات متداول طراحان دکوراسيون در ارتباط با رنگ اشاره می کنيم.

رنگ ھای آکسان

رنگ ھای آکسان

رنگ ھای تند و درخشانی که برای زنده کردن و انرژی بخشيدن به یک مجموعه رنگی به آن اضافه می شوند، مانند رنگ صورتی تند چند کوسن و یک جفت شمع در یک اتاق نشيمن که با خانواده رنگ کرم رنگ آميزی شده است.

رنگهای زمینه

رنگ زمينه

رنگ زمينه رنگی است که در بزرگ ترین سطوح و به بيشترین ميزان در یک فضا مورد استفاده قرار گرفته است مانند رنگ دیوارھای یک اتاق. رنگ زمينه ، اغلب به عنوان پس زمينه ای برای سایر رنگ ھای به کار رفته در اتاق مورد استفاده قرار می گيرد و سایر رنگ ھا مانند رنگ ھای آکسان یا متضاد را در خود جای می دھد.

رنگ ھای متضاد

این رنگ ھا در کنار ھم تاثيری چشمگير بر بيننده باقی می گذارند چنان که حتی پس از بستن چشم ھا این تاثير تا مدت کوتاھی در ذھن بيننده باقی می ماند.

رنگهای سرد

رنگ ھای سرد

این رنگ ھا حاوی مقدار زیادی رنگ آبی ھستند، به عنوان مثال خاکستری ھایی که شامل مقداری رنگ آبی باشند احساس سردی و سرما را در شما ایجاد می کنند در حالی که خاکستری حاوی قرمز یا بنفش قرمز حس گرما را در بيننده القا می کنند و ویژگی دیگری خواھند داشت.

رنگهای مکمل

رنگ ھای مکمل

این رنگ ھا که در چرخه رنگ در برابر یکدیگر قرار دارند در کنار ھم نمایی چشمگير و متعادل می آفرینند. این رنگ ھا ھرگز از یک خانواده نيستند و حداکثر تفاوت را با یکدیگر دارند. به عنوان مثال می توان چند کوسن نارنجی تند را در زمينه ای از رنگ آبی نمونه بارزی از این ترکيب در نظر گرفت.

رنگهای غالب

رنگ ھای غالب

رنگ غالب ھميشه رنگی که در بزرگترین سطوح و به بيشترین ميزان در مجموعه ای به کار رفته ، نيست بلکه رنگی است که بيش از بقيه رنگ ھا نظر را به خود جلب می کند.
رنگهای هم خانواده

رنگهای هم خانواده

شامل مجموعه ای از رنگ ھا می شود که به نوعی با یکدیگر مرتبط ھستند برای مثال خانواده آبی شامل مجموعه ای از رنگ ھای آبی است که از یک سو با آبی سبزھا شروع می شود و از سوی دیگر به رنگ ھای آبی بنفش ختم می شود. خانواده قھوه ای از رنگ قھوه ای و قھوه ای خاکستری تا پرده ھای نارنجی و قرمز را شامل می شود.

رنگهای گرم

رنگ ھای گرم

این رنگ ھا محتوی مقدار قابل ملاحظه ای قرمز ھستند. حتی برخی از آبی ھا نيز ممکن است به واسطه وجود مقداری قرمز در آنھا در این مجموعه جای بگيرند.

رنگهای هم پرده

رنگ ھای ھم پرده

 اینھا رنگ ھایی ھستند مانند رنگ زرد پررنگ و آبی پررنگ ، این رنگ ھا لزوماً از یک خانواده نيستند بلکه ھر دو دارای ميزان مساوی از رنگ قرمز یا آبی ھستند و ھيچ یک بر دیگری غلبه نمی یابند.

Other articles

دیدگاهتان را بنویسید

Follow Us In Social Networks

Follow Us on Instagram

See the latest machineries on our youtube channel

Be with us in Linkedin

Join Us on telegram for the latest news

contact us

Venonwood Machineries

  • Wood Dryer

  • Pallet Dryer

  • Economic Wood Dryer

  • High Temperature Dryer

  • Termowood

Contact Us