تعادل، تقارن، سادگی قواعد دکوراسیون داخلی

قواعد دکوراسیون داخلی

تعادل، تقارن، سادگی قواعد دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی می تواند به سفتی سنگ و به نرمی موم باشد. اما اگر اصول اوليه و قواعد دکوراسیون داخلی را یاد بگيرید، اولين قدم را برای موم کردن این سنگ برداشته اید. در ادامه تعدادی از این قواعد دکوراسیون داخلی را با هم بررسی می کنیم. با ونون وود همراه باشید.

اصول اوليه و قواعد دکوراسیون داخلی

 • پلن اوليه و ساده ای از منزل یا محل کارتان را شخصاً تھيه کنيد و ابعاد اتاق، سالن و پنجره ھا و محل قرارگيری شان را دقيقاً یادداشت نمایيد. ببينيد پریزھای برق کجا قرار گرفته است. تورفتگی و بيرون زدگی ھای خانه را از قلم نيندازید. حا که پلن اوليه تان را آماده کرده اید، ھر کجا که برای خرید می روید آن را ھمراه داشته باشيد.
 • سعی کنيد بفھميد که سبک منحصر به فرد و شخصی مورد علاقه تان چيست. برای این کار باید حتماً وقت بگذارید. جراید، برنامه ھای تلویزیونی و اینترنت می تواند منبع خوبی برایتان باشد. در برنامه‌ھای تلویزیونی مختلف، در مغازه ھا، در منزل دوست و آشنا و خلاصه ھر کجا که می روید، زیر چشمی ھم که شده نحوه چينش وسایل را در نظر داشته باشيد. ببينيد کدام سبک و رنگ بيشتر از بقيه توجه تان را به خود جلب می کند.
 • نقاط خاص محل مورد نظرتان را دقيقاً مشخص کنيد. محل قرار گرفتن شومينه، تاقچه، آینه ھای دیواری از پيش کارگذاشته شده و کمد ھای دیواری، ازجمله مناطق تعيين کننده ای ھستند که باید ھنگام چينش دیگر وسایل، آن ھا و محل قرارگيری شان را مد نظر قرار داد.
 • دسبک و طرح مورد نظرتان را که برای یکی از اتاق ھا در نظر گرفته اید روی کاغذ و با ذکر جزئيات بنویسيد. نوشتن جزئيات خيلی مھم است. کلی گویی نکنيد که مثلا (یک دست صندلی راحتی) بنویسيد (یک دست صندلی راحتی چوبی خودرنگ که رگه ھای روشن درشتی داشته باشد.
 • چيزی را انتخاب کنيد و طراحی تان را حول محورآن به انجام برسانيد. مثلا یک قالی محلی، قاب عکسی با سليقه خاص خودتان، یک ظرف سفال یا چينی، حتی یک کارت پستال کوچک که البته ھر یک باید رنگ و طرح و قالب کلی طرح مورد علاقه تان را به نوعی در خود داشته باشد. این طوری شما برای شروع، چيزی در اختيار دارید و می توانيد بقيه چيزھا را مطابق آن انتخاب کنيد و در محل بچينيد.
 • قبل از این که دست به یک خرید حسابی و جانانه بزنيد، حتماً ھماھنگی بين کف، پوشش دیوارھا و پرده ھا را در نظر داشته باشيد.
 • برای خرید، اول از بزرگ ترھا شروع کنيد. فرش، پرده و مبلمان از جمله این بزرگ ترھا به حساب می آیند. باقی آن چه که می خرید باید از نظر طرح و رنگ در ھماھنگی کامل با اجزای بزرگ تر باشند.
 • ترکيبی از طرح ھا و الگوھا را برای دکوراسيون اتاقتان مورد توجه قرار دھيد: درشت، ریز، چھارخانه، راه راه، ھندسی، ساده
 • جلوی راه را سد نکنيد. یعنی چيدمان را طوری انجام دھيد که منطقی ترین و ساده ترین راه رسيدن به نقاط مختلف خانه به واسطه طراحی شما کور یا دور نشود. ھنگام چينش لوازم، محل ھای رفت و آمد را در نظر داشته باشيد. نباید چيدمان تان طوری باشد که آدم برای رسيدن به کمد دیواری مجبور شود کلی اسباب و اثاثيه را دور بزند.
 • قبل از این که دست به ھرگونه چيدمانی بزنيد، عملکرد اتاق و نحوه استفاده از آن را در نظر داشته باشيد. مثلا اگر اتاق ناھار خوری تان قرار است نقش اتاق مطالعه را نيز ایفا کند، پس باید جایی ھم برای ميز تحریر، کتابخانه و امثال آن در نظر داشته باشيد.
 • عواملی را که باعث ھمگونی ھر چه بيشتر دکوراسيون منزلتان می شود از یاد نبرید. رنگ پرده ھا، رنگ و طرح چوب، پوشش کف، پارچه ھا و بافت ھای به کار رفته در منزل از جمله این عوامل ھستند.
 • از اصل تکرار استفاده کنيد. اگر فقط یک نوبت از یک عنصر قرمزرنگ استفاده کرده باشيد، ممکن است انتخابتان حمل بر کج سليقگی یا تنبلی ذھن شود، اما تکرار ھمين رنگ در چند جای دیگر اتاق می تواند به طراحی رنگ اتاق کمک کند و دیگر توی ذوق نزند.
 • برای این که بتوانيد از ھنر نورپردازی حداکثر استفاده را ببرید، پيشاپيش سعی کنيد از کليدھای برق دایمری استفاده کنيد تا تنظيم ميزان نور به دست خودتان و به آسانی صورت گيرد.
 • برای خرید مبلمان و دیگر وسایل منزل، سعی کنيد تا حداکثر ممکنی که بودجه تان اجازه می دھد خرج کنيد. کيفيت این جور چيزھا در طول زمان خودشان را نشان خواھند داد.
 • برای ھر چه جذاب تر کردن محيط، از تضاد استفاده کنيد. قرار دادن مبلمان و دیگر لوازم منزل در مقابل پس زمينه ای با رنگ متضاد، باعث می شود آن ھا بيشتر به چشم بيایند.
 • بين اتاق ھای تان نوعی ارتباط متقابل برقرار کنيد. برای این کار باید رنگ ھا، طرح ھا و پارچه ھای به کار رفته در ھر اتاق را در ترکيب ھای متفاوت در اتاق دیگر تکرار کنيد.
 • از ایجاد حس تعادل غافل نشوید. برای این کار باید به مقياس و نيز وزن بصری عناصر توجه داشته باشيد. مثلا برای برقراری تعادل در مقابل یک شومينه سنگی بزرگ، یک کاناپه یا گنجه بزرگ قرار می دھيم.
 • نواحی ای را که برای نشستن و ھم صحبتی درنظر گرفته اید، باید حتماً در مساحتی بين ٨ تا ١٨ فوت مربع چيده شود.
 • چنان چه سطح زیادی از کف محل خالی است، با استفاده از قاليچه ھا و کف پوش ھای کوچک یا لوازم منطقه ای، سطوح خالی را به سطح ھای تعریف شده و کوچک تر تقسيم کنيد.
 • در قسمت ھای نشيمن، چيدمان را به صورتی دوتایی انجام دھيد و از ميزھای کناری و انواع چراغ ھا استفاده کنيد تا ھم جایی برای قرار دادن نوشيدنی ھا، کتاب و غيره وجود داشته باشد و ھم نور کافی برای مطالعه.
 • از لوازمی استفاده کنيد که باعث تأکيد روی رنگ و زمينه طراحی اتاق می شود. ترجيحاً از لوازم جفت استفاده کنيد تا بر تقارن و تعادل محيط تأکيد به عمل آید.
 • در اتاق ھای رسمی، چيدمان متقارن را در نظر داشته باشيد. در اتاق ھای غير رسمی، بھتر است چيدمان تا حد امکان غير متقارن باشد.
 • بر عناصر اصلی اتاق تأکيد کنيد و از نقش عناصر کم اھميت و غير جذاب بکاھيد.
 • برای ھر چه جذاب تر به نظر رسيدن اتاق، بھتر است بافت ھای به کار رفته تا حد امکان متنوع باشند: صاف، ناھموار، درخشان، تيره و … .
 • برای تأکيد روی سبک طراحی اتاقتان از خطوط استفاده کنيد. خطوط افقی، اتاق را طویل تر و محيط را آرام نشان می دھند. خطوط عمودی، اتاق را بلندتر و ھمچنين خطوط اریب، اتاق را حجيم تر نشان می دھند و یک حس پویایی و سرزندگی به محيط می بخشند.
 • با استفاده از لوازم فرعی و جزئی، بر سبک طراحی اتاق تأکيد ھر چه بيشتری به عمل آورید.
 • در یک اتاق ساده مکعب شکل، تا می توانيد از لوازم جزئی استفاده کنيد.
 • ھنگام چيدمان منزل، به محلی که خانه تان در آن قرار گرفته و نيز به سبک معماری و ساخت خانه توجه بسيار داشته باشيد.
 • به یاد داشته باشيد که قوانين دکوراسيون، اصولا برای این وضع شده است که شکسته شود! مطمئن باشيد که در ھيچ پروژه ای، این به اصطلاح قوانين، موبه مو رعایت نمی شود. ھر چند که با پيروی از اصول کلی طراحی در چيدمان خود، به نوعی تمرکز و تأکيد دلپذیر دست پيدا می کنيد که با چيدمان اتفاقی نمی توان به آن رسيد.
 • نباید ابتدا دیوارھا را رنگ کنيد و بعد به دنبال خرید پارچه و بافت باشيد. رنگ دیوارھا می تواند ھزار و یک نوع تنوع داشته باشد. ابتدا لوازم خانه، پوشش کف و پرده ھا را نشان کنيد، بعد در مورد رنگ دیوارھا تصميم بگيرید.

Other articles

دیدگاهتان را بنویسید

Follow Us In Social Networks

Follow Us on Instagram

See the latest machineries on our youtube channel

Be with us in Linkedin

Join Us on telegram for the latest news

contact us

Venonwood Machineries

 • Wood Dryer

 • Pallet Dryer

 • Economic Wood Dryer

 • High Temperature Dryer

 • Termowood

Contact Us