روش های ارزیابی غیر مخرب2
ارزیابی غیر مخرب

روش های ارزیابی غیر مخرب2

تکنیک های تشعشعات یونیزان در ارزیابی غیر مخرب چوب (اشعه ایکس، پرتو گاما):تصاویر توموگرافی که با پرتوهای یونیزان تولید می شوند توموگرام یا برش نامیده می شوند و از انتقال…

ادامه خواندن روش های ارزیابی غیر مخرب2
ارزیابی غیر مخرب NDT
ارزیابی غیر مخرب

ارزیابی غیر مخرب NDT

 NDT (Non Destructive test) مقدمه ای بر ارزیابی روش های ارزیابی غیر مخربتوسعه تکنیک‌های اندازه‌گیری برای ارزیابی غیرمخرب خواص فیزیکی چوب، منشأ خود را در ضرورت حل مشکلات عملی بدون…

ادامه خواندن ارزیابی غیر مخرب NDT