Read more about the article روش های ارزیابی غیر مخرب2
ارزیابی غیر مخرب

روش های ارزیابی غیر مخرب2

تکنیک های تشعشعات یونیزان در ارزیابی غیر مخرب چوب (اشعه ایکس، پرتو گاما):تصاویر توموگرافی که با پرتوهای یونیزان تولید می شوند توموگرام یا برش نامیده می شوند و از انتقال…

ادامه خواندنروش های ارزیابی غیر مخرب2
Read more about the article ارزیابی غیر مخرب NDT
ارزیابی غیر مخرب

ارزیابی غیر مخرب NDT

 NDT (Non Destructive test) مقدمه ای بر ارزیابی روش های ارزیابی غیر مخربتوسعه تکنیک‌های اندازه‌گیری برای ارزیابی غیرمخرب خواص فیزیکی چوب، منشأ خود را در ضرورت حل مشکلات عملی بدون…

ادامه خواندنارزیابی غیر مخرب NDT