يک اتاق کار ايده آل چه خصوصياتی دارد؟

اتاق کار

اتاق کار ايده آل

تا حالا شده از وضع اتاقی كه در آن كار می كنيد بسيار آشفته شوید و سر درد بگيرید و یا اینكه برای یافتن چيزی و حتی برای پيدا كردن جایی برای چند دقيقه استراحت به فكر بيفتيد؟ می خواھيم شما را با یك اتاق کار مفيد و تاثير آن در بالا بردن كارایی شما آشنا كنيم. اتاق کار در سال ھای دھه ١٩٨٠ به ميزی در گوشه ای خلوت یا در گوشه اتاق خواب خلاصه می شد. امروزه كامپيوترھا، دستگاه ھای فكس، ماشين تایپ، پرینتر و اینترنت و… راه ھای ارتباطی را برای زندگی ایجاد كرده اند كه نياز به فضاھایی متناسب با كاربریشان دارند. ھم اكنون دیگر یك ميز كوچك و صندلی پاسخگوی نيازھای امروزی زندگی نيستند.

خواه شما از اتاقتان فقط برای پرداختن صورت حساب ھا یا نوشتن نامه ھایتان استفاده كنيد، یا برای كار روزانه از آن استفاده كنيد، نياز به فضایی دارید كه برای شما كارآیی مناسب داشته باشد. در ابتدای طرح ریزی برای اتاق کار توجه به راه حل ھای زیر می تواند شما را در طراحی مناسب این فضا راھنمایی كند. یافتن فضایی كه برای شما كارآیی دارد، توجه كردن به امكانات لوازم موجود در مكان، در نظر داشتن راحتی مبلمان و فضا و استفاده از چيز ھایی كه موجود است مبنای كار شما خواھد بود. در ادامه این مقاله با ونون وود همراه باشید.

فضای مناسب برای اتاق کار

 • یافتن فضای مناسب

 فضای كار شما به زیربنای خانه شما و فضای بخصوصی كه برای كار نياز دارید بستگی دارد. برای یك راه حل جمع و جور توجه به نوع كاری كه قرار است در آن انجام شود، لازم به نظر می رسد. ھمين طور در نظر داشتن اینكه چه فضایی را می توان تبدیل به فضای اداری كرد، در یافتن یك فضای كارآمد به شما كمك می كند. اگر از فضاھایی كه در خانه كمتر كاربرد دارند، مانند اتاق مھمان، اتاق ناھارخوری و… استفاده كنيد، بھتر است. ھمين طور در صورت امكان می توانيد گنجه را نيز به محوطه اداری اضافه كنيد اما اگر شما نياز به یك فضای كامل اداری دارید، با صرف ھزینه می توانيد مبلمان منزل را كاملا تغيير داده و فضایی كاملا اداری ایجاد كنيد.

 • توجه كردن به امكانات لازم در یك مكان اداری

 دسترسی آسان به تلفن و برق و ھمين طور گرمایش و تھویه مطبوع ضروری است. پيشنهاد می شود از نورپردازی مناسب و پرده متناسب با فضا و ھمين طور از كفپوش مناسب استفاده كنيد. اگر شما مراجعه كننده دارید، چه امكاناتی را برای آن در نظر می گيرید؟ چه ميزان امنيت برای نوشته ھا و كارھایتان نياز دارید؟ و چه مكانی را برای نگهداری از پوشه ھا و مدارك اداری و كتاب ھا و منابع مرجع در نظر گرفته اید؟ برای قرار دادن مبلمان مورد نياز برای كار، در نظر گرفتن مساحت محل كار مورد نياز و ھمين طور چگونگی قرارگيری مبلمان در مكان، دارای اھميت است.

امکانات اتاق کار

 • در نظر داشتن راحتی مبلمان و فضا

 با توجه به زمان زیادی كه در محل كار صرف می كنيد، آسایش در این محل بسيار حایز اھميت است. در نظر گرفتن مبلمان مناسب شامل صندلی راحت و ميزھای مناسب برای كار و كامپيوتر از جمله مواردی است كه باید در نظر گرفت. نكته مهم در راحتی مبلمان و فضا، در نظر گرفتن تناسبات انسانی در طراحی آنھا است. می توانيد جهت در نظر گرفتن این موارد طرح ھایی را روی كاغذ ترسيم كنيد.

 • استفاده كردن از وسایل موجود

 به وسایل موجود در خانه توجه كنيد، به طور مثال می توانيد از مبلمان غيرقابل استفاده در محل كار استفاده كنيد، یا قفسه كتابی كه برای اتاق فرزندان بزرگ است یا مبلی كه دیگر از آن استفاده نمی كنيد را به اتاق كارتان بياورید. از قفسه ھا و كمد ھا و … دكوراسيون ھایی كه نياز ندارید ھم می توانيد استفاده كنيد. در نهایت می توانيد محل كارتان را مناسب با كاری كه در آن انجام می دھيد رنگ كرده، یا از كاغذ دیواری استفاده كنيد.

اتاق کار ایده آل

 • ساده كردن و سامان بخشيدن

 از قرار دادن مبلمان اضافه در محل كار بكاھيد و آنچه را كه واقعاً به آن نياز دارید و استفاده می كنيد در اتاق قرار دھيد. فضا و مبلمان را با كاری كه قرار است در آن انجام دھيد، ساماندھی كنيد. قفسه كتب و منابع مرجع را مرتب كنيد. نيازمندی ھای خود را مشخص كرده و بر طبق آنھا برنامه ای را تنظيم كنيد. طراحی اداری خانه در سال ھای اخير رشد بسياری داشته و بسيار متنوع و گوناگون شده است. ھم اكنون صاحبان خانه ھا می توانند از ایده ھای متنوع و جذابی برای فضای كارشان در منزل استفاده كنند، كه توجه به موارد ذكر شده می تواند راھگشایی جهت بهینه سازی اتاق كارھای خانگی باشد. اتاق كار باید حداقل دارای یك پنجره باشد و در صورت امكان بھتر است در ساخت اتاق كار از درھای شيشه ای یا دیواره ھای شيشه ای یا مرئی استفاده شود. دیوارھا و سقف اتاق ھا بھتراست، رنگ روشن و مات داشته باشند و از رنگ سفيد یك دست استفاده نشود. گياھان داخلی، ھوای داخل اتاق ھای كار را مطبوع تر می كنند. سر و صدا ھای خارجی، تاثير منفی بر روی تمركز دارند. حداكثر سر و صدای مجاز برای كارھایی كه به تمركز احتياج دارند ۵۵ دسيبل می باشد. برای دسترسی راحت تر به وسایل داخل اتاق كار بھتراست جلوی درھا و كشوھای ميز و قفسه ھا ٨٠ سانتيمتر فضای خالی وجود داشته باشد.

میز اتاق کار

چند نكته مهم درباره نحوه قرار گرفتن ميز رایانه در اتاق کار

 • نور ميز كار، ھرچه نزدیك تر به پنجره قرارداشته باشد بھتراست. بدین وسيله از نور طبيعی برای خواندن و یا نوشتن استفاده خواھد شد. درعين حال باید از تابش نورھای خيره كننده و براق جلوگيری كرد.
 • نحوه قرار دادن نمایشگر انعكاس نور، به خصوص برروی صفحه مانيتور و تلویزیون، مزاحم كار خواندن و نوشتن می شود. از این جھت مانيتور باید طوری قرار بگيرد كه انعكاس نور پنجره و یا لامپ مزاحمتی ایجاد نكند. كاھش یا افزایش زاویه ای كه مانيتور قرار گرفته غالبا مشكل انعكاس نور را كمتر می كند.
 • قاب بایی صفحه مانيتور و چشم ھا بھتر است در یك ارتفاع قرار بگيرند، یعنی مانيتور نباید خيلی بالاتر یا پایين تر از سطح چشم قرار گيرد. پيشنھاد می شود كه معمولا از حروف تيره و پيش زمينه سفيد یا روشن استفاده شود. مانيتورھای بزرگ بھتر از مانيتورھای كوچك ھستند. فركانس مانيتور باید حداقل ٧٣ھرتز باشد. برای نتيجه بھتر باید از فركانس باتر از٨۵ ھرتز استفاده كرد. قاب مانيتور نباید خيلی روشن و یا خيلی تيره باشد. تاثير زیان آور اشعه مانيتور بر روی بدن، ھنوز به صورت كامل برای سازمان ھای علمی مشخص نيست. پيشنھاد می شود كه در این زمينه به استاندارد پيشنھادی و داده ھای منتشره از طرف انستيتوی سوئدی حفاظت در مقابل اشعه توجه شود. دور كردن نگاه از مانيتور و نگاه كردن به اشيا دورتر، ھر از چند گاهی تمرین مناسبی برای چشم ھا خواھد بود.
 • محل قرار گيری صفحه كليد طرز نشستن باید طوری باشد كه ساق دست ھا براحتی و به طور افقی روی صفحه كليد قراربگيرد. عرض ميز باید به اندازه ای باشد كه برای قرار گرفتن ساق دست ھا حداقل ١٠ سانتيمتر در مقابل صفحه كليد جا وجود داشته باشد
 • ميز كامپيوتر ارتفاع ميزھای ثابت باید٧٢ سانتيمتر باشد. ارتفاع ميزھایی كه ارتفاع آنھا قابل تغيير است باید بين ۶٨ تا ٧۶ سانتيمتر باشد. زیر ميز، باید به عمق ۵٨ سانتيمتر و عرض حداقل ۶٠ سانتيمتر، جای كافی برای حركت پاھا وجود داشته باشد. جنس روی ميز نباید براق و یا قابل انعكاس باشد.
 • صندلی پایه صندلی باید متشكل از پنج چرخ یا پنج پایه ثابت باشد.ارتفاع صندلی باید بين ۴٢ تا ۵٣ سانتيمتر قابل تغيير باشد. نشستگاه صندلی باید حالت فنری یا انعطاف پذیر داشته باشد. ارتفاع پشتی، یا تكيه گاه صندلی بھتراست قابل تغيير باشد و از محل نشستگاه صندلی به ارتفاع ۴۵ سانتيمتر، كمر را حفاظت كند. پشتی صندلی باید قابليت خم شدن به طرف جلو و عقب را داشته باشد. ھنگام نشستن ھر دو پا باید روی زمين قرار بگيرد، درغير این صورت از زیرپایی حداقل به عرض ٣۵ سانتيمتر و طول ۴۵ سانتيمتر استفاده شود.

صندلی اتاق کار

Other articles

دیدگاهتان را بنویسید

Follow Us In Social Networks

Follow Us on Instagram

See the latest machineries on our youtube channel

Be with us in Linkedin

Join Us on telegram for the latest news

contact us

Venonwood Machineries

 • Wood Dryer

 • Pallet Dryer

 • Economic Wood Dryer

 • High Temperature Dryer

 • Termowood

Contact Us